تماس با ما

تماس باما

تماس با مقام رهبری ولایت

اداره محلی پروان، در سطح ولایت و واحد های اداری محلی مربوطه (اداره ولایت، اداره ولسوالی ، شوراهای ولایتی و شاروالی ها) و همچنان و واحد های دومی و سومی  با قاطعیت، برای محو فساد اداری مبارزه میکند، در صورت مشاهده هر گونه فساد اداری از مجرا های ذیل به ما اطلاع دهید.
شماره تماس: 0799263500/0775383650
آدرس ایمیل: parwan@idlg.gov.af


جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محلی
ولایت پروان
راههای ارتباط با هیئت رهبری

۱ : دگرجنرال فضل الدین عیار
والی ولایت پروان
شماره تماس: 0799263500
ایمیل آدرسl.t.g.fazluddin.ayaar@ gmail.com

۲: الحاج قاضی شاه ولی شاهد  معاون ولایت پروان
شماره تماس: 0775383650
ایمیل آدرسshahid.shawali@gmail.com

  ۳: عبدالحکیم باوری ، ریس دفتر
شماره تماس: 0700179362
ایمیل آدرس: hakim.bawari@gmail.com    

۴: عبدالحی سجانی،  ریس مالی و اداری پروان
شماره تماس: 0798937712
ایمیل آدرس: abdullhai.sujjani@gmail.com

۵ نذیر محمد پویا ، رئیس منابع بشری پروان
شماره تماس: 0799278573
ایمیل آدرس:  nazir.poya @gmail.com

۶: محمد علی راقم ، رئیس خدمات نخنیکی و سکتوری
شماره تماس: 0765466155
ایمیل آدرس:

۷: وحیده شهکار ، سخنگو والی پروان
شماره تماس: 0705171174
ایمیل آدرس:

۸: زحل سادات کارشناس جندر ولایت
شماره تماس:
ایمیل آدرس:

۹: عبدالکریم  اقبال  عزیزی ، مسول تکنالويی و معلوماتی ولایت
شماره تماس 0786180013
ایمیل آدرس:  eng.iqbal_azizi@yahoo.com