پلان انکشافی ولایتی

معلومات عمومی

 

ولایت پروان یکی از ولایات زون مرکزی بوده که  با ولایت پنجشیر در شمال شرق، ولایت کاپیسا در شرق، ولایت کابل در جنوب شرق، ولایت وردک در جنوب غرب، ولایت بامیان در غرب و ولایت بغلان در شمال سرحدات مشترک دارد. مساحت این ولایت 5,868کیلومتر مربع میباشد که در مجموع 0.88فیصد کشور را تشکیل میدهد. این ولایت بشمول مرکز دارای 10واحد اداری (ولسوالی بگرام، سیاه گرد، شنیواری، سرخ پارسا، شیخ علی، سیدخیل، جبل السراج، کوه صافی، چاریکار و سالنگ) میباشد که شهر چاریکار مرکز این ولایت میباشد.

 

نفوس این ولایت قرار ارقام احصایه مرکزی به  550,200 نفر میرسد که در حدود 80فیصد نفوس این ولایت مصروف زراعت میباشند. عمدتآ محصولات این ولایت را گندم، جو، جواری، لوبیا، پیاز، کچالو و میوجات مختلفه تشکیل میدهد. ولایت پروان 112,324هکتار زمین زراعتی دارد که از جمله 106,796هکتار آن قابل زرع میباشد. مقدار آب زراعتی در ولایت نا کافی بوده که ازین سبب مردم توانمندی زرع نمودن اکثریت محلات قابلیت زرع را ندارند. تمام ولسوالیهای این ولایت قابل دسترس میباشند به استثنای بعضی از مناطق ولسوالی کوه صافی و دره غوربند.

 

 این ولایت مرکز کشور (کابل) را به ولایات شمال وصل مینماید که شهرا عمومی شمال کشور از آن میگذرد. وضعیت سرکهای عمومی رو به بهتر شدن است. سرکهای کابل-پروان و پروان-پنجشیر قریزی و سرکهای پروان-کاپیسا از طریق ولسوالی بگرام و سرک پروان-بامیان از طریق ولسوالی های دره غوربند تحت کار قرار دارند. در بخش خدمات مخابراتی اکثریت دستگاهای که در مرکز کشور فعال هستند این ولایت را نیز تحت پوشش قرار میدهند و همچنان در قسمت شبکه های تلویزیونی نیز قسمت های ازین ولایت تحت پوشش قرار دارد. این ولایت بر علاوه از نشرات محلی، نشرات تلویزون ملی را توسط دستگاه که در اختیار ریاست اطلاعات و فرهنگ قرار دار نیز پخش و نشر مینماید. باید متذکر شده که درین ولایت 10دستگاه رادیو نیز فعالیت دارند.

 

درین ولایت یک دستگاه تولید برق در جبل السراج و یکی در شهر چاریکار قرار دارد که هر یک قدرت نهای تولید 2,400کیلووات برق را دارند و همچنان شهر چاریکار از برق تجارتی کشور ازبکستان که از طریق تمدید شبکه لین برق از ولایت کابل صورت گرفته استفاده مینماید.

 

دستررسی به خدمات تعلیم و تربیه و صحت بهبود یافته، ولی این خدمات در تمام ولسوالیها یکسان نمیباشد. درین ولایت 4,43مکتب لیسه، متوسطه، ابتدایه و تعلیمات اسلامی فعال است که در حدود 204,611شاگرد در آنها مصروف درس خواندن هستند که از جمله 62,357نفر آنرا طبقه اناث تشکیل میدهد. به اساس تحقیقات نشان داده شده است که در حدود 41فیصد در مناطق شهری و 37فیصد در روستاها مردم باسواد هستند. در ولایت پروان یک پوهنتون دولتی وجود دارد که در رشته های ادبیات، حقوق، زراعت و انجنیری شعبه های فعال دارد.

 

درین ولایت 67مرکز خدمات صحی موجود میباشد؛ یک شفاخانه ولسوالی که در ولسوالی سرخ پارسا قرار دارد،7کلینک صحی جامع، 31کلینک صحی اساسی، 21مرکز فرعی، 329پوسته صحی، 4کلینک جامع بستر دار، 2تیم صحی سیار و یک شفاخانه ولایتی که توسط 980 کارکن صحی که از جمله 79داکتر 7نفر آنها خانمها میباشند عرضه خدمات صحی صورت میگیرد. درین ولایت یک شفاخانه شخصی بنام شفاخانه اوفیان شریف نیز فعالیت دارد.  

 

در ولایت پروان موسسات ملی و بین المللی و یک تعدادی از سازمانهای ملل متحد فعالیت مینمایند که برنامه همبستگی ملی نیز توسط همین موسسات در ولایت تطبیق میگردد.

 

آب آشامیدنی یکی از مشکلات عمده این ولایت میباشد زیرا اکثریت مردم شهر چاریکار از آب کانال که جهت تهیه آب زراعتی در سالهای قبل احداث شده است استفاده مینمایند که این خود سبب امراض گوناگون در بین مردم میشود. 4حلقه چاه عمیق همرا با ذخیر آب توسط تیم باز سازی ولایتی امریکا که در میدان هوائی بگرام قرار دارند جهت تهیه آب آشامیدنی در شهر حفر، اما نسبت بعضی مشکلات تا اکنون به شبکه آبرسانی چاریکار وصل نشده و قابل استفاده نگردیده است.

 

درین ولایت 597شورای مردمی موجود است که تا اکنون 1,675پروژه مردمی را تکمیل و 49پروژه آن تحت کار میباشد. این شورای ها توسط 4موسسه همکار (هبیتات، داکار، پاملرنه و موسسه آغا خان) تطبیق کننده پروگرام همبستگی ملی ایجاد شده است.

 

مجلس کمیته انکشافی ولایتی ولایت پروان به صورت دوامدار ماه یکبار دایر میگردد. این کمیته اکثرآ توسط والیصاحبولایت رهبری و سکرتریت آن بدوش ریاست اقتصاد ولایت میباشد.تا اکنون تحت کمیته انکشافی ولایتی  سکتور های زراعت و انکشاف دهات، سکتور معارف، فرهنگ، مطبوعات و سپورت، سکتور مصوونیت اجتماعی، سکتور زیربنا و منابع طبیعی و سکتور صحت و تغذی فعال میباشند. اعضای سکتورهای فعال در ولایت ماه یکبار جهت همآهنگ ساختن پلان هایی کاری خویش با هم دیدار مینمایند. سکتورهای امنیت، حکومتداری و سکتور خصوصی هنوز فعال نمیباشند.

 

تاریخچه پلان گذاری،روش مرور و ترتیب پلان موجود

 

افغانستان بعد از سپری نمودن سال های زیاد جنگ، که باعث تخریب کلی تمام سیستم های اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور گردید، با تشکیل حکومت انتقالی و بعدآ منتخب، به پیش به سوی احیا، بازسازی و انکشاف کشور حرکت نموده که دست آوردهای بزرگی داشته است، از آن جمله تعهد کشور در قبال رسیدن به اهداف انکشافی در پانزده سال آینده و ترتیب توافقنامه و استراتیژی مووقت ملی انکشافی افغانستان به سطح ملی و ایجاد کمیته های انکشافی ولایتی به سطح محلی را میتوان نام برد.

 

کابینه دولت اسلامی افغانستان ایجاد کمیته های انکشافی ولایتی را در چوکات تشکیل ادارات محلی تحت اداره مستقیم والیصاحبان در تمام  ولایت هادر ماه نوامبر 2005تصویب نموده است که به اساس آنکمیته انکشافی ولایتی ولایت پروان در آغاز سال 2006با مقاصد اولیه آن (تقویت پلان گذاری انکشاف اقتصادی و اجتماعی، همآهنگی و انسجام، نظارت و ارزیابی وغیره) در سطح ولایت تشکیل گردید.

 

کمیته انکشافی ولایتی یک نهاد مهم هماهنگی بوده تا از یک طرف ارتباطات افقی ریاستهای ولایتی را با دیگر سازمانهای انکشافی جهت پلان گذاری و تطبیق فعالیت های انکشافی در سطح ولایت تقویت نماید و از طرف دگر مطابقت پروژه ها را با خواستهای مردم محل تامین کند.

 

کمیته انکشافی ولایت پروان با در نظر داشت وظایف عمده آن اساس پلان گذاری انکشافی را با ترتیب پلان انکشافی پنج ساله برای اولین بار در سال 2006گذاشت که بعدا پلان موجود در سال 2007تحت پرسه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تجدید شده و در آجندای پلان های وزارتخانها قرار گرفت، اما با وجود تعهد حکومت مرکزی به آن توجه کمتر صورت گرفته و وزارتخانها کما فی السابق پروگرامها را بدون در نظر داشت پلان انکشافی ولایتی ادامه داند.

ولایت پروان پلان ترتیب شده سال 2007خویش را در سال 2009با اشتراک مقام ولایت اعضای، ریاست های سکتوری،شورای ولایتی، شورای های انکشافی ولسوالیها، ولسوالان، متنفذین قومی، علماء، موسسات دولتی و غیر دولتی فعال در ولایت، نمایندگان تیم باز سازی ولایتی و ادارات  ملل متحد  باز نگری نموده که بعدآ این پلان در ماه می سال 2011طی یک پروسه خاص تخنیکی و مشورتی بار دوم  مرور شده که شامل مراحل ذیل بود:

 

        §             تحلیل وضعیت فعلی و ترتیب پروفایل های ولایتی توسط 14ریاست.

 

        §            برگذاری ورکشاپ تخنیکی با اشتراک ریاست ها، شورای ولایتی، موسستا ملی و بین المللی، سازمانهای ملل متحد و تیم باز سازی ولایتی کوریا جهت مرور تخنیکی پلان .

 

        §             ورکشاپ مشورتی با اشتراکنماینده گان مردم از ولسوالی ها چون ولسوالان، اعضای شورای های انکشافی ولسوالیها، علماء و متنفذین، اعضای شورای ولایتی، موسسات، ادارات ملل متحد و تیم بازسازی ولایتی.

 

        §            تصویب پلان در کمیته انکشافی ولایتی.

 

اعضاء سکتور

 

§        ریاست معارف

§        رياست تحصيلات عالی

§        رياست اطلاعات و فرهنگ و جوانان

§        مدیریت سپورت

§        ریاست امور زنان

§        ریاست محیط زیست

§        رياست ارشاد حج و اوقاف

§        ریاست انكشاف دهات

§        شورای ولايتی و

§        سازمانهای ملل متحد

§        موسسات غیر دولتی ملی و بین المللی

§        تیم های بازسازی ولایتی

 

اهداف عمومی سکتور

 

هدف این سکتور انکشاف منابع بشری افغانستان از طریق فراهم آوری امکانات، دسترسی مساویانه به تعلیم و تربیه با کیفیت برای همه، حفظ میراث ها و خلاقیت های  فرهنگی، ایجاد یک جامعه باز و دیموکراتیک ازطریق دسترسی به اطلاعات با در نظرداشت اصل آزادی بیان ازطریق رسانه های مستقل، به دسترس قرار دادن ورزش به زنان، معيوبين و اطفال در مركز و ولايات، ايجاد زيربنا، و پايه های اساسی ورزش از طريق اعمار، بازسازی و احياء مجدد تاسيسات و محلات ورزشی و دست يابی به رشد و ارتقای عالی ورزش به سطح ملی و بين المللی میباشد.  

 

ساحات تحت تمرکز سکتور

 

§        دسترسی مساویانۀ تمام اطفال که در سن مکتب رفتن قرار دارند به تعلیمات با کیفیت بدون در نظر داشت جنسیت اجتماعی (جندر)، قومیت و مذهب

§        نصاب تعلیمی ملی عصری و با کیفیت برای مکاتب ابتدائی و ثانوی بر بنیاد اصول اسلامی که مطابق به معیار های منطقوی و جهانی باشد

§        تهیه و توزیع کتابهای درسی برای شاگردان و رهنمود برای استادان

§        توظیف معلمینمسلکیبرای مکاتب تا پیشرفت های تعلیمی شاگردان را بهبود بخشند

§        ایجاد یک سیستم تعلیم و تربیۀ وسیع اسلامی برای تمام افغانها با تهیۀ نصاب تعلیمی عصری، معلمین آموزش دیده

§        فراهم آوری امکانات تعلیمات با کیفیت فنی و مسلکی مناسب

§        برنامۀ آموزشی مبنی بر اجتماع محل، که سواد آموزی و آموزش های مسلکی حیاتی را فراهم میسازد

§        ایجاد محیط آموزشی و فضای کاری مناسب و مساعد برای تمام شاگردان، معلمین و کارمندان معارف با اعمار زیربنای معارف عصری، ارزان، مجهز و پایدار

§        احيا و مصوون سازی ميراث های فرهنگی كشور (مجسمه ها، آبدات، ساحات، هم چنان ميراث سمعیبصری، ميراث نا محسوس)

 اصلاحات گسترده در چوكات استراتيژی تعليمی كه برای كمك جوانان طرح شده مشتمل:گسترش سيستم تعليمی، برنامه های احيائی برای جوانان كه سويه تعليمی شان بنابر وضعيت امنيتی پائين است؛ به منظور فراهم نمودن مهارت های بازار و فرصت های كاری بهتر برای جوانان آوردن اصلاحات در تعليمات حرفوی

§        دسترسی زنان به ورزش، معيوبين و اطفال در مركز و ولايات، ايجاد زيربنا، و پايه های اساسی ورزش از طريق اعمار، بازسازی و احياء مجدد تاسيسات و محلات ورزشی و دست يابی به رشد و ارتقای عالی ورزش به سطح ملی و بين المللی.   

 

تحلیل وضعیت فعلی در سکتور

 

طبق پلان استراتیژی ملی معارف ریاست معارف پروان دارای پنج برنامه بوده که در سطح این ولایت مجموعاً در برنامه تعلیمات عمومی و اسلامی به تعداد (443) باب مکتب میباشد.

§        تعلیمات اسلامی (30) باب

§        دارالعلوم ذکور (4) باب دارالعلوم اناث (1) باب

§        مدرسه دینی (18) باب و دارالحفاظ (8) باب

§        برنامه تربیه معلم (2) باب و مرکز حمایوی و الحاقیه (5) باب

§        برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی  (2) باب انستیتوت تخنیکی و انستیتوت زراعت و وترنری و (2) باب لیسه زراعت موجود است

§        برنامه تعلیمات عمومی به تعداد (101) باب لیسه ذکور و (53) باب لیسه نسوان

§        متوسطه ذکور (98) باب و متوسطه اناث (40) باب

§        ابتدائیه ذکور (60) باب و ابتدائیه اناث (55) باب

§        همچنان به تعداد (225) باب مکاتب محلی در نقاطی که ایجاب میکند از طریق موسسات غیر دولتی فعالیت و نصاب تعلیمی ریاست معارف بالای مکاتب محلی تطبیق و از طریق ریاست معارف کنترول و بررسی میگردد

§        تعداد شاگردان در مجموع (204,611) میباشد که از جمله (62,357) آنرا اناث تشکیل میدهد.

§        فعلاً شاگردان بواسطه (6,187) نفر معلم که (791) آنرا اناث اتشکیل میدهد تحت تدریس و آموزش قرار دارند

§        در بخش اداره و مدیریت ریاست معارف دارای (10) واحد اداری بوده که توسط (20) نفر کارمند اداری و (20) نفر اجیر امور محوله شان پیشبرده میشود

§        در بخش زیربنا فعلاً مکاتب ریاست معارف  بتعداد (216) باب مکتب دارای تعمیر بوده و به تعداد (175) باب آن فاقد تعمیر میباشد.باید متذکر شده که 66باب پروژه از قبیل اعمار مکتب، چاه و مبرز تحت کار میباشند

 

با وجود انکشاف و پیشرفت های خوبیکه در عرصه معارف صورت گرفته هنوز هم مشکلات و کمبود های فراوانی در همه بخش های متذکره وجود دارد که به تعداد (175) باب مکتب فاقد تعمیر و محیط سالم آموزشی میباشد.

کمبود کتب درسی بویژه دوره لیسه و مدارس، کمبود اتاق های لابراتوار بشکل تخنیکی، کمبود مواد لابراتواری در بخش تعلیمات عمومی، وسایل و سامان کار های عملی در بخش تعلیمات تخنیکی و مسلکی، کمبود کتابخانه های مجهز، وسایل تکنالوژی پیشرفته، کمپیوتر، انترنت، برق و وسایل سمعی و بصری، عدم آب آشامیدنی صحی و مبرز های صحی در اکثر مکاتب، عدم احاطه مکاتب، میدان های ورزشی با سامان و لوازم آن از همه مهمتر کمبود استادان مسلکی ورزیده با تحصیلات عالی، کمبود منابع بشری واجد شرایط (مسلکی، با تجربه دلسوز و صادق) در مدیریت های معارف و ادارات مکاتب و غیره از جمله مشکلات عمده است که باید توجه جدی به آن مبذول گردد.

 

اولویت های سکتور به سطح ولایت

 

§                       ساختمان تعميرات مكاتب و مديريت های معارف ولسوالی ها

§                       دسترسی يك سان شاگردان واجد شرايط به مكتب

§                       ظرفيت سازی معلمين مركز و ولسوالی ها

§                       تهيه آب آشاميدنی صحی برای مكاتب

§                       احاطه مكاتب بويژه مكاتب نسوان

§                       ايجاد كورسهای سواد آموزی  در موسسات دولتی و محلات

§                       ايجاد دوره آماده گی قبل از مكتب اطفال واجد شرايط

§                       ايجاد كودكستان ها در مركز و ولسوالی ها

§                       داشتن يك سيستم منظم بررسی

§                       ايجاد كتابخانه های مجهز

§                       ايجاد تهيه و تدارك مواد لابراتواری

§                       داشتن وسايط حمل و نقل جهت بررسی مكاتب

§                       باز سازی منزل اول و اعمار منزل دوم كتابخانه، اعمار دو باب اتاق پذيرش و ترميم مجهز

آن و ديوار احاطه

§                       فعال ساختن مطبعه ولايت پروان

§                       تهيه و خريداری مفروشات و اثاثیهبه منظور فعال سازی دفاتر كتابخانه

§                       تدوير ورکشاپ آگاهی دهی اضرار مواد مخدر و محيط زيست


 

 

سکتور زراعت و انکشاف دهات با در نظرداشت اینکه زراعت ومالداری مبنای اساسی رشد وترقی ولایت را تشکیل داده یکی از سکتور های عمده با ابعاد مختلف در ولایت محسوب میگردد.

 

اعضاء سکتور

 

        §                      ریاست زراعت، آبیاری ومالداری

        §                      ریاست انکشاف دهات

        §                      ریاست تنظیم آب

        §                      ریاست امورزنان

        §                      ریاست محیط زیست

        §                      ریاست مبارزه علیه مواد مخدر

        §                      موسسات داخلی وخارجی

        §                      سازمانهای ملل متحد

        §                      تیم های باز سازی ولایتی

 

اهداف عمومی سکتور

 

        §          تقویت ادارات محلی ولایات به ویژه شورای های انکشافی ولسوالیها وشورای های انکشافی ولایتی منحیث نقاط آغاز برنامه ها وفعالیت های انکشافی ودرصورت امکان تقویت کوپراتیفها و سایر سازمانهای مستقل محلات

        §             حمایت دهاقین، که مصروف زراعت معیشتی وکوپراتیف ها منحیث ساختارهای رسمی که نقطه آغاز برای تصدی های زراعتی خواهند بود

        §          تهیه و تدارک زیربنای روستائی متمرکز به آبیاری، مراکز پیشرفته تحقیقی وترویج، ذخیره گاها، لابراتوارهای تشخیصیه وکنترول کیفیت، سرک، آب، حفظ الصحه، برق رسانی، خدمات وچارچوب های زنجیری جهت بلندبردن ارزش محصولات، ایجادپروژه های فوری زیربنائی برای کارگران، انکشاف مهارتها. عقد قراردادها با مردم محلی میباشد

        §             فعالیت های متعدد به منظورترویج زراعت دارای ارزش بلند و صنایع روستائی مبتنی بر زراعت، گسترش خدمات قرضه های کوچک وخدمات جامع مالی، ویک ابتکار تازه غرض ترویج تصدیهای خصوصی کوچک ومتوسط داخل وخارج ازمزرعه/فارم

        §             برای تامین پایدار در زرع، تولید، قاچاق واستعمال موادمخدر غیرمجاز با یک دیدگاه تکمیل و محو پایدار وتدارک فرصت ها ومحیط سازگار انکشافی

 

ساحات تحت تمرکز سکتور

 

        §             دسترسی همه به موادغذائی مصوون که باعث زندگی صحتمند وفعال گردد

        §             تشکیل نهادها وبرنامه ارتقای ظرفیت کاری برای کارمندان

        §             بهبود باغداری برای صادرات از طریق ایجاد باغات، ایجاد قوریجات اشجارمثمروغیرمثمر

        §             توسعه تولیدات مالداری

        §             احیاء وایجاد کانالهای آبیاری

        §             پاک کاری کاریزها وبند های آبگردان

        §             افزایش محصولات و ایجاد بازارها بخاطر فروش تولیدات زراعتی

        §          ایجاد بندها در دریاها جهت تهیه آب زراعتی

        §          تهیه آب آشامیدنی و آگاهی حفظ الصحه محیطی

        §          آگاهی عامه ازاضرارمواد مخدر

        §          ایجاد سردخانه ها جهت حفظ و نگهداشت محصولات زراعتی

        §          میکانیزه ساختن زراعت بخاطر ازدیاد حاصلات

        §          ایجاد کلینیک های حیوانی بخاطر جلوگیری ازامراض حیوانی

        §          مبارزه با امراض نباتی (مورپتدار، سرخی گندم و دیگر امراض)

        §          توزیع تخم های اصلاح شده بذری (گندم، سبزیجات، ودیگرحبوبات)

        §          ایجاد فارم های ماهی پروری و زنبور داری

        §          تقسیم بندی منظم آب های موجود دربین دهاقین

 

تحلیل وضعیت فعلی در سکتور

 

از آنجائیکه زراعت ومالداری مبنای اساسی رشد وترقی جامعه افغانی را تشکیل میدهد، نقش سکتورزراعت وانکشاف دهات در زیربنای اقتصاد ولایت پروان فراگیر و تعین کننده میباشد. (80)فیصدمردم این ولایت به زراعت ومالداری اشتغال دارند و زندگی شان وابسته به فرآورده های زراعتی است، که این (80)فیصدمردم عمدتآ در دهات زنده گی مینمایند، ازجانبی هم زمینه فعالیت و رشد بسیاری صنایع فابریکاتی ودستی نیز وابسته به فرآورده ها وتولیدات زراعتی میباشد. باوجود مصروفیت ومشغولیت اکثریت مطلق مردم در این سکتور و تحت کشت بودن قسمت اعظم ساحات زراعتی قابل کشت، هنوزهم ازنقطه نظر تولیدات غذائی ضروری به خصوص گندم، برنج وهمچنان مواد لبنی بیشتر وابسته به تولیدات خارجی میباشیم.

 

ازمنابع آبی سرشار این ولایت استفاده کمتر صورت میگیرد که به مهارسازی وایجاد بندهای جدید ضرورت دارد. با وجود تجارت بعضی از اقلام تولیداتی ازقبیل انگور، سیب، بادام، پیاز، کچالو و بادنجان رومی و اصلاح نسبی کیفیت آنها وهمچنان اصلاح نسل های گاوهای محلی وترویج نسل های اصلاح شده حیوانات وطیورهم چنان گسترش راه های مواصلاتی در ولسوالی ها و بین قریجات، نسبت عدم موجودیت ذخیره خانه های سرد، دستگاه های پروسس محصولات نباتی وحیوانی، سیستم بازار یابی وبازار فروش، ارتباط سیستماتیک مولد با بازار، ذخایر و سیستم های آبیاری  و سیستم های حمایوی ازمولدین، سطح امکانات پائین ادارات خدماتی فنی دولتی، موجودیت سیستم های آبیاری محلی ابتدائی، علاقمندی کمترمتشبثین خصوصی به سرمایه گذاری در این سکتور، مشکل نسبی راه های مواصلاتی وآب صحی آشامیدنی وپائین بودن سطح آگاهی مولدین وغیره عوامل وفکتورهای ذیدخل اند که ازظرفیت های تولیدی موجود استفاده اعظمی صورت نگرفته  وعاید مولدین درسطح پائین قرارگرفته وقناعت بخش نمیباشد.

 

از بین رفتن وخساره مند شدن میوه وبته تاک ها از اثر موجودیت حشره چرچرک، خراب بودن سرک های روستائی وکمبود آب آشامیدنی زراعتی، موجودیت معتادین موادمخدر، عدم موجودیت سیستم های پروسس محصولات زراعتی  خصوصآ سبزیجات، پائین بودن سطح تولیدات مالداری وعدم موجودیت علوفه جات ونداشتن کلینیک های حیوانی، عدم موجودیت تعمیر دفتر اداری و تخنیکی زراعت در ولسوالیها، تخریب سربندهای محلی در جریان آب خیزی سیلاب های بهاری وکمبود آب فصل دوم، نبود ذخیره خانه ها که باعث نگهداری  محصولات بعداز رفع حاصل وفروش آن به قیمت نازل، کمبود فارم های مالداری، مرغداری ماهی پروری از مشکلات عمده سکتور به شمار میآیند.

 

جهت حل مشکلات فوق راه های حل پیشنهادی قرار ذیل اند:

 

        §             احداث سرک ها ی جدید، ترمیم سرک های موجوده وحفر چاه های آب آشامیدنی

        §             تداوی معتادین  آگاهی دادن  ایجاد اشتغال  برای معتادین و کنترول فروش مواد مخدر

        §             ترویج سیستمهای  پروسس سبزیجات

        §             اصلاح نسل های حیوانات موجود، ازطریق القاح مصنوعی، ترویج انواع علوفه جات اصلاح شده واعمار کلینیک های حیوانی

        §             اعمار ساختمان تعمیر ادارت زراعت ولسوالیها

        §             اعمار سربند های به شکل پخته و اساسی

        §             ایجاد سرد خانه های موثر محلی، پروسس میوجات بازاریابی برای محصولات خصوصآ میوجات

        §             ترویج نسل های اصلاح شده  حبوبات، اصلاح نسل های محلی، احداث فارم های ماهی پروری مرغداری و گاو داری ومیکانیزه سازی سیستم زراعتی

                                     

اولویتهای سکتور به سطح ولایت

 

        §             ایجاد و اعمار سردخانه ها جهت حفظ و نگهداشت محصولات زراعتی

        §             بهبود زیربنای اقتصادی سیستم های آبیاری و منابع طبیعی

        §             بهبود وضعیت باغداری و سبزیکاری برای صادرات و توسعه محصولات مالداری

        §             اداره و محافظت منابع طبیعی (جنگلات و علفچرها) و گسترش کشت جاگزین کشت کوکنار

        §             برنامه ملی راه سازی روستائی تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه روستائی و توسعه برنامه همبستگی ملی