پلان انکشافی ریاست زراعت و انکشاف دهات سالهای 1390 و 1391

کمیته انکشافی ولایت پروان

پلان انکشافی ولایتی

1390-1391

پلان انکشافی اسم سکتور

زراعت و انکشاف دهات

 

ریاست زراعت،آبیاری ومالداری:

ریاست انکشاف دهات :

ریاست تنظیم وآب:

ریاست امورزنان:

ریاست محیط زیست:

ریاست مبارزه علیه موادمخدر:

موسسات داخلی وخارجی

 

 

 

اهداف عمومی سکتور:

 

- تقویت ادارات محلی ولایات به ویژه شوراهای انکشافی ولسوالی ها وشوراهای انکشافی ولایتی منحیث نقاط آغاز برنامه ها وفعالیت های انکشافی ودرصورت امکان تقویت کوپراتیف ها و سایر سازمانهای مستقل محلات .

 

- حمایت دهاقین،که مصروف زراعت معیشتی وکوپراتیف ها منحیث ساختارهای رسمی که نقطه آغاز برای تصدی های زراعتی خواهند بود.

 

- تهیه و تدارک زیربنای روستائی متمرکز به آبیاری ،مراکز پیشرفته تحقیقی وترویج،ذخیره گاه ها،لابراتوارهای تشخیصیه وکنترول کیفیت ،سرک ،آب ،حفظ الصحه ،برق رسانی ،خدمات وچارچوب های زنجیری جهت بلندبردن ارزش محصولات ،ایجادپروژه های فوری زیربنای برای کارگران ،انکشاف مهارتها .عقدقراردادهابامردم محلی میباشد .

 

- فعالیت های متعددبه منظورترویج زراعت دارای ارزش بلندوصنایع روستائی مبتنی برزراعت ،گسترش خدمات قرضه های کوچک وخدمات جامع مالی ،ویک ابتکارتازه غرض ترویج تصدیهای خصوصی کوچک ومتوسط داخل وخارج ازمزرعه/فارم

 

-                               برای تامین پایداردر زرع ،تولید،قاچاق واستعمال موادمخدر غیرمجازبایک دیدگاه تکمیل و محوپایداروتدارک فرصت ها ومحیط سازگارانکشافی.

 

 

ساحات تحت تمرکز سکتور:

- دستررسی همه به موادغذائی مصوون که باعث زنده گی صحتمند وفعال گردد.

- تشکیل نهادها وبرنامه ارتقای ظرفیت کاری برای کارمندان.

- بهبود باغداری برای صادرات از طریق ایجادباغات ،ایجاد قوریجات احجارمثمروغیرمثمر.

- توسعه تولیدات مالداری .

- احیاء وایجاد کانالهای آبیاری.

- پاک کاری کاریزها وبند های آبگردان .

- افزایش محصولات وایجادبازارها بخاطر فروش تولیدات زراعتی .

- ایجادبندها در دریاها جهت تهیه آب زراعتی.

- تهیه آب آشامیدنی ودادن آگاهی حفظ الصحه محیطی.

- آگاهی عامه ازاضرارموادمخدر.

- ایجادسردخانه ها جهت حفظ و نگهداشت محصولات زراعتی .

- میکانیزه ساختن زراعت بخاطر ازدیاد حاصلات.

- ایجاد کلینیک های حیوانی بخاطر جلوگیری ازامراض حیوانی .

- مبارزه با امراض نباتی ( مورپتدار،سرخی گندم و دیگرامراض )

- توزیع تخم های اصلاح شده بذری ( گندم ،سبزیجات، ودیگرحبوبات )

- ایجاد فارم های ماهی پروری و زنبورداری .

- تقسیم بندی منظم آب های موجود دربین دهاقین .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل وضعیت فعلی در سکتور:

 

- از آنجائیکه زراعت ومالداری مبنای اساسی رشد وترقی جامعه افغانی را تشکیل میدهد.

- نقش سکتورزراعت وانکشاف دهات در زیربنای اقتصاد ولایت پروان فراگیر و تعین کننده میباشد. همانطوریکه (80)% مردم این ولایت به زراعت ومالداری اشتغال دارند و زندکی شان وابسته به فرآورده های زراعتی است ،که این ( 80 )% مردم عمدتآ در دهات زندکی مینمایند.

ازجانبی هم زمینه فعالیت و رشد بسیاری صنایع فابریکاتی ودستی نیز وابسته به فرآورده ها وتولیدات زراعتی میباشد.باوجود مصروفیت ومشغولیت اکثریت مطلق مردم در این سکتور وتحت کشت بودن قسمت اعظم ساحات زراعتی قابل کشت ،هنوزهم ازنقطه نظرتولیدات غذائی ضروری به خصوص گندم ،برنج وهم چنان موادلبنی بیشتروابسته به تولیدات خارجی میباشیم.

ازمنابع آبی سرشار این ولایت استفاده کمتر صورت میگیرد که به مهارسازی وایجادبناهای جدیدضرورت داردباوجود تجارتی بعضی اقلام تولیداتی ازقبیل انگور،سیب،بادام،پیاز ،کچالو وبادنجان رومی واصلاح نسبی کیفیت آنها وهم چنان اصلاح نسل های گاوهای محلی وترویج نسل های اصلاح شده حیوانات وطیورهم چنان گسترش راه های مواصلاتی در ولسوالی ها و بین قریه جات ،نسبت عدم موجودیت یاپائین بودن سطح زمینه های حصول عاید وانکشاف بهتراز قبیل :

ذخیره خانه های سرد،دستگاه های پروسس محصولات نباتی وحیوانی ،سیستم بازاریابی وبازارفروش ،ارتباط سیستماتیک مولدبا بازار،ذخایروسیستم های آبیاری ،عوامل زراعتی ،سیستم های حمایوی ازمولدین ،سطح امکانات ادارات خدماتی وفنی دولتی وسیستم های آبیاری محلی ابتدائی،علاقمندی کمترمتشبیسین خصوصی به سرمایه گزاری در این سکتور،مشکل نسبی راه های مواصلاتی وآب صحی آشامیدنی وپائین بودن سطح آگاهی مولدین وغیره عوامل وفکتورهای ذیدخل،ازظرفیت های تولیدی موجوداستفاده اعظمی صورت نگرفته  وعاید مولدین درسطح پائین قرارگرفته وقناعت بخش نمیباشد.

- قسمیکه یکی ازسکتورهای عمده کمپلکسی ودارای ابعادو مشخصات مختلف کاری انکشافی خدمات اجتماعی میباشدواعضائی عئمده سکتور را همانا ریاست های زراعت،انکشاف دهات ،تنظیم آب ومبارزه مخدرتشکیل میدهد که هرعضوسکتوراز زوایای مختلف و مرتبط باهم سهمگیری و اشتراک مساعی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پروژه های تکمیل شده و تحت کار در سکتور

ریاست مربوطه

سال تطبیق

وضیعت پروژه

تمویل کننده

تطبیق کننده

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

ریاست زراعت

1389

خوب

وزارت زراعت

وزارت زراعت

مرکز،ولسوالی های،بگرام،سیدخیل،جبل السراج

پروژه احداث 4جریب قوریه مثمروغیرمثمرزردالو،بادام،سیب،شفتالو.

1

"

"

"

"

"

سیدخیل،بگرام،جبل السراج ومرکز

پروژه احداث 9 قطعه نمایشی گندم ازنوع غوری 96

2

USAID

"

"

موسسهLGCT

"

درسطح ولایت

توزیع400 کیت وسایل زراعتی،

3

ریاست زراعت

"

"

وزارت زراعت

"

سیاه گرد،شیخعلی،مرکز

احیای قوریه به مساحت30جریب زمین

4

"

"

"

"

"

سیاه گرد

پروژه چاه سپتیک واحاطه یونت ترویجی سرخپارساوامورات ترمیماتی آن

5

PRT

PRT

PRTبگرام

مرکزریاست وکوپراتیفها

اعمارسه باب گرین هاوس

6

USAID

IRD

وزارت زراعت

درسطح ولایت

تدویرکورس برای4000دهاقین وتوزیع 423تن گندم،423تن کودDAPو846تن یوریا

7

ریاست زراعت

"

"

وزارت زراعت

"

مرکزو ولسوالی ها

پروژه تغذیه،پروسس موادغذای وکشت باغچه های خانگی برای 90 نفرخانم

8

"

"

"

USAID

موسسه مرسی کاربس

جبل السراج

تنظیم راه ها وپیاده رو ها درداخل باغ عمومی گلبهار

9

"

"

"

"

"

ریاست زراعت

اعمارذخیره آب وسیستم آبیاری درداخل تعمیروترنری

10

PRTکوریا

"

"

NEI

ریاست زراعت

1200نفردهقان

توزیع مقدار7.5 تن تخم سائبین

11

وزارت زراعت

"

"

بنیادصلح

"

مرکز

انتخاب75قطعه باغات انگورجهت احیاواحداث آنهابه شکل پایه وچیله

12

ریاست زراعت

USAID

مرسی کاربس

"

توزیع وسایل زراعتی به37نفرباغدار

13

ADTبگرام

"

"

ADTبگرام

ریاست زراعت

"

تطبیق پروژه سمارق

14

ریاست زراعت

"

"

موسسه اوات

"

درسطح ولایت

ایجادقطعات نمایشی گندم در30جریب معه کودکیمیاوی

15

"

"

"

"

"

درپنج ولسوالی ومرکز

کشت ارزن مصری برای 250دهقان

16

ریاست نتظیم آّب

"

"

ریاست نتظیم آب

ریاست نتظیم آب

جبل السراج

کارساختمان پروژه احیاوبازسازی کانال بلودان

17

"

"

"

"

"

شینواری

کارساختمان پروژه احیابازسازی اشترشهر

18

وزارت زراعت

HLP

ریاست زراعت

به تعداد800باغ درسطح ولایت

پروژه احداث باغات جدیدزردالو،بادام،شفتالو،سیب،گیلاس،اناروانگور

19

 

 

 

لست پروژه های تحت کار درسکتور

 

بودجه به(دالر)

تاریخ آغازپروژه

تمویل کننده

تطبیق کننده

تعدادمستفدین

موقعیت

اسم وتفصیل پروژه

شماره

 

7/9/1390

وزارت انکشاف دهات

شرکت ساختمانی راسخ

800

ولسوالی سرخپارسا

بازسازی سرک تی خان،یخ دره به طول 5کیلومتر

1

 

3/3/1390

وزارت زراعت

شرکت داودرحیمی

1200

جبل السراج قریه تاجکان

احیا وبازسازی کانال جوی بخشی

2

 

حوت1389

وزارت انکشاف دهات

شرکت ساختمانی تفکرطلائی

2000

شینواری

سرک نمک آب

3

 

 

 

ریاست تنظیم آب

 

سالنگ

احیاوبازسازی کانالهای هیجان،نوبره و اورتی

4

 

 

 

"

 

شیخ علی

تحکیم سواحل دریای جوارولسوالی شیخعلی به طول 295 متردیوارباسنک ومساله

5

 

 

 

"

 

سرخپارسا

احیاوبازسازی کانال انکه دره ترکمن

6

 

جوزا1390

USAID

CHA

100

سیدخیل

پروژه مرغداری وارتقای ظرفیت برای خانم ها

7

 

جوزا1390

سفارت امریکا

نظربی بی حوا

90

جبل السراج

پروژه گوشفنداری

8

                    

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 


اولویتهای سکتور به سطح ولایت

 

1-  ایجاد و اعمار سردخانه ها جهت حفظ و نگهداشت محصولات زراعتی .

2- بهبود زیربنای اقتصادی سیستم های آبیاری و منابع طبیعی .

3- بهبود وضعیت باغداری و سبزیکاری برای صادرات و توسعه محصولات مالداری .

4- اداره و محافظت منابع طبیعی ( جنگلات و علفچرها ) و گسترش کشت جاگزین کشت کوکنار.

5- برنامه ملی راه سازی روستائی تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه روستائی و توسعه برنامه همبستگی ملی .

 

                                                مشکلات عمده سکتور و راه حل:

راه حل

مشکلات

 

شماره

انجام سروی وارائیه طرح جدید در این مورد

از بین رفتن وخساره مند شدن میوه وپته تاک ها از اثر موجودیت حشره چرچرک

1

احداث سرک ها ی جدید ،ترمیم سرک های موجوده وحفاری چاه های آب آشامیدنی .

خراب بودن سرک های روستائی وکمبود آب آشامیدنی زراعتی

2

تداوی معتادین  آگاهی دادن  ایجاد اشتغال  برای معتادین و کنترول از فروش مواد مخدر

موجودیت معتادین موادمخدر.

3

ترویج سیستمهای  پروسس سبزیجات .

1.        عدم موجودیت سیستم های پروسس محصولات زراعتی  خصوصا" سبزیجات.

4

اصلاح نسل های حیوانات موجود ،ازطریق القاح مصنوعی ،ترویج انواع اصلاح شده علوفه جات وعمار کلینیک حیوانی.

پایین بودن سطح تولیدات مالداری وعدم موجودیت علوفه جات ونداشتن

کلینیک حیوانی.

5

اعمار ساختمان تعمیر اداره زراعت ولسوالی

عدم موجودیت تعمیر دفتر اداری و تخنیکی زراعت در ولسوالی

6

اعمار سربند های به شکل پخته و اساسی

تخریب سربندهای محلی در جریان آب خیزی سیلاب های بهاری وکمبود آب فصل دوم

7

ایجاد سرد خانه های موثر محلی ،پروسس میوه جات بازاریابی برای محصولات خصوصا"میوه جات.

نبود ذخیره خانه هاکه باعث نگهداری خرابی  محصولات بعداز رفع حاصل وفروش آن به قیمت نازل .

8

ترویج نسل های اصلائح شده  حبوبات ،اصلاح نسل های محلی ،احداث فارم های ماهی پروری مرغداری و گاو داری ومیکانیزه سازی

کمبودفارم های مالداری ،مرغداری ،ماهی پروری

9

اعمار سربند های به شکل پخته و اساسی

 

تخریب سربندهای محلی در جریان آب خیزی سیلاب های بهاری وکمبود آب فصل دوم

 

10

 

لست پروژه های حذف شده ازپلان قبلی

1- احیا وبازسازی سرک های قرآ مختلف کوه صافی .

2- ترمیم و جغله اندازی سرک ها از قطندرسرخپارسا.

3- احیاو بازسازی شبکه های نمبر1-2-3-4 در کانال شرقی د رولسوالی بگرام.

4- احیاوبازسازی جوی شهرچاریکار.

 

لست پروژه های تکمیل شده ازپلان قبلی

بودجه به  (دالر)

سال تطبیق

تمویل کننده

تطبیق کننده

تعدادمستفدین

موقعیت

اسم وتفصیل پروژه

شماره

 

1389

USAID

IRD

140

تمام ولسوالی ها

تهیه وخریداری ماشین آلات زراعتی

1

 

1389

USAID

AWAT

 

مرکز،سیدخیل وجبل

السراج

توزیع تخم علوفه اصلاح شده

 

2

 

1389

وزارت زراعت

ریاست زراعت

 

مرکز

ایجادقوریه درختان مثمروغیرمثمر

3

 

1389

ADT

ریاست زراعت

 

مرکز

اعمارگرین هاوس ها

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لست نهائی 15 پروژه ( الویت اول )

ریاست مربوطه

تعدادمستفدین

موقعیت

اسم وتفصیل پروژه

شماره

زراعت

20000

مرکز ،بگرام،سرخ پارسا؛جبل السراج ،سیاه گرد، شخعلی

ایجاد سه باب سرد خانه عصری ، مارکیت تجارتی و فارم های زراعتی

1

:"

تمام دهاقین

مرکز

تاسیس مرکز تحقیقاتی وتجربوی زراعتی واعمارتاسیسات وتجهیز.آموزش پرسونل مربوطه

2

"

20000

در سطح ولایت پروان (مرکز و ولسوالی ها)

اصلاح نسل های محلی وترویج علوفه جات دارای حاصل بلند وکیفیت بیشتر وایجاد قطعات نمایشی علوفه جات

3

"

کارمندان ادارات مربوطه

سالنگ،شینواری ،بگرام سیدخیل ،شیخ علی ، مرکز

اعمارساختمان تعمیرات ادارات زراعت وولسوالی ها واعمارتعمیرمرکزی حفاظت محیط زیست

4

"

 

جبلالسراج، سیدخیل،سرخ پارسا،شینواری، شیخعلی، مرکز

اعمارسربند های محلی به شکل پخته واساسی

5

زراعت

 

مرکز، جبل السراج، سالنگ، شینواری، سیاه گرد و شیخعلی

تنظیم واترشیت ها ونهالشانی ساحات آبریزه واحیای انکشاف جنگلات وعلفچرها.

6

زراعت

200

به سطح ولایت پروان

اعمارگرین هاوس ها وآموزش دهاقین

7

زراعت

 

مرکز، بگرام ، سیاه گرد، شیخ علی، سیدخیل، جبل السراج، سالنگ، سرخ پارسا و شینواری

ترویج تکنالوژی پروسس میوه جات وسبزیجات و انکشاف باغداری

8

زراعت

 

به سطح ولایت پروان

ترویج وتکثیر پروژه کوچک مالداری شامل مرغداری، زنبورداری، ماهی پروری، زعفران و پیله وری 

9

زراعت

20000

به سطح ولایت پروان

توزیع تخم های اصلاح شده بذری و کود های کیمیاوی

10

انکشاف دهات

60000

مرکز پروان

قیر ریزه سرک ده قاضی

11

انکشاف دهات

15000

 

دره پارسا و دره بابر

باز سازی سرک دره پارسا ولسوالی سرخ پارسا و احداث و اعمار سرک بابر ولسوالی شیخ علی

12

انکشاف دهات

50000

قاقشال الی باغ افغان ، گلبهار الی انچو ، موری سیدخیل الی جبل السراج تنبوری

اعمار دیوار های استنادی کنار دریا

13

انکشاف دهات

60000

به سطح ولایت

حفاری 250 حلقه چاه و اعمار ده شبکه

14

انکشاف دهات

2000

مرکز، بگرام، جبل السراج

کنترول امراض و افات نباتی  با استفاده از تخم  ( آی پی ام) .

15

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های جدید( الویت پائین)‎

ریاست مربوطه

تعداد مستفدین

موقیعت

اسم و تفصیل پروژه

شماره

انکشاف دهات

11000

ولسوالی کوه صافی

اعمارده شبکه آبرسانی

1

"

2000

ولسوالی شینواری

توسعه وبازسازی سرک آستامه

2

"

11000

جبل السراج-سیدخیل

اعماردیوار استنادی کنار دریا از گلبهارالی انچو

3

"

6000

کوه صافی - سرخپارسا

احیا وبازسازی سرک های کوه صافی ولسوالی  سرخ پارسا

4

ریاست زراعت

5000

در سطح ولایت پروان

ترویج کشت زعفران در سطح ولایت پروان

5

"

30000

ولسوالی بگرام

تهیه آب زراعتی کافی

6

"

100000

در سطح ولایت

تهیه قرضه های کوچک زراعتی

7

"

50000

"

مجادله علیه مورپت دار وآفات بناتی"

8

ریاست موادمخدر

30000

در سطح ولایت

در یافت اشتغال برای معتادین در سطح ولایت پروان

9

ریاست زراعت

20000

"

تقویه وتوسعه سیستم های پروسس میوه جات ، سبزیجات و لبنیات

10