گزارش ریاست عدلیه ولایت پروان سالهای 1387، 1388، 1389، 1390

 

گزارش کاری ریاست عدلیه ولایت پروان سال 1387

 

گزارش دهنده :- محمد عمر(عمرزاده) رئیس عدلیه.

گزارش گیرنده :- مقام محترم وزارت عدلیه

تاریخ :- 2 / 1 /1387 الی 30 /12 /1387

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چنانچه مقام محترم آگاهی دارند رئیس عدلیه ولایت پروان در این اواخربه اساس رقـــــا بـــت آزاد کمیــسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظوری ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و سلسله مــراتب وزارت محترم عدلیه به ولایت پروان معرفی و بتاریخ 6/11/1387 آغاز بکار نموده و گزارش کــــاری خویش را ذیلاً تحریر میدارد.

  چنانچه بهتر میدانید قبلاً ادارات وزارت عدلـــیه بشمول ریــــاســـت های حقوق ، قضایای دولـــت  مرکزاصلاح وتربیت اطفال ومساعدت های حقوقی ومحبس هریک بطور جداگانه و متفرق کــــــار های خویش را به پیش میبردند و با ایجاد ریاست های عدلیه در ولایات این ریاست ها هـــمه مـدغم گردیـــده و تحت اداره وکنترول ریاست عدلیه و از یک نقطه مرکزی تحت اداره واحد کنــــترول و رهبری میگردند که این عمل باعث همآهنگی انسجام و پیشبرد  بهتر امور کاری در ادارات متذکره گردیده و بازتاب خوبی را در این  ولایت و سایر ولایات کشور رونما گردانیده است که از شفافیت ،مـوثریت و مثمریت کاری خوبی برخوردار گردیده است .

اینک فعالیت هائیکه در این ریاست در ساحات مختلف کاری انجام یافته است بطور مخــتصـــر و فـــشرده خدمت تان تقدیم است.

 

در بخش اداری :

= جلسات کاری رهنمود های وظیفوی، کنترول و نظارت و ملاحظه شد اسناد و اوراق آمریت های شعبات مربوط انجام پذیرفته است .

= طرح پلان های کاری آمرین شعبات مربوط انجام شده است .

= اعطای هدایات لازم به شعبات جهت سرعت بخشیدن کار مراجعین صورت گرفته است .

= اشتراک در جلسات اداری ولایت ماهی دو مرتبه غرض ارائه گزارش مشکلات و جستجوی راه های مناسب و هماهنگی با ادارات انجام شده .

= تقدیم نمودن پیشنهادات غرض اخذ احکام از مقام وزارت و مقام ولایت به وقت و زمان آن مطابق ضرورت ادارات مربوط ا نجام پزیرفته است .

= اشتراک در جلسات هماهنگی عدلی قضائی، تقدیم مشکلات، جستجوی راه های حل معضـــلات

 پراپلم های موجوده و جر و بحث و مطالعه آن با ارگانهای عدلی قضائی و امنیتی در یک ماه یک مـــرتبه انجام پذیرفته است .    

= بازدید از محجوزین ومحبوسین و استماع به مشکلات آنها از قبیل اعاشه اباته و بود باش آنهـــا

 و روش  سلوک مسئولین مربوطه با ایشان و بازنگری در دوسیه های نسبتی ایشان مطابق پلان

طرح شده انجام یافته است.

= ایجاد صندوق شکایات در مربوطات ریاست عدلیه که مراجعین  بتوانند شکایات خویش را در صندوق     بیندازند تا آگاهی  از مشکلات و نواقص کاری و غیره برملا گردد و رفع  کاستی ها

نواقص و مشکلات  انها بعداً رسیده گی صورت گیرد.

= روی کار آمدن سیستم ثبت و راجستر مراجعین توسط مامور نوکریوال دراطاق معلومات ریاســــت عدلیه که شهرت مکمل مراجعین را ثبت دفتر وبمرجع مورد ضرورت  رهنمائی دقیق را برای ایشان معلومات ارائه  نماید و ثبت دفتر گردد، که این عملیه احصائیه و تعداد مراجعین را روزانه برای مـــا دقیق مینماید که چه تعداد مراجعین و بکدام دفاتر مراجعه نمودند.

= ا ستخدام بست های خالی و کمبود ریاست عدلیه از طریق رقابت آزاد، که توانستیم اخیراً اکثر بست های اینریاست را که تا هنوز ریفورم نگردیده اند و بعضی  از آنها طور مثال مدیریت عمومی مالی و اداری و پرسونل آن همچنان آمریت مساعدت های حقوقی که تا حالا کسی اســــــتــخدام نگردیده است

 شارت لست شده اند که عنقریب ان شاء الله در استخدام آنها کار عملی صورت میگیرد.

= ترتیب پلان کاری، و ارائه گزارش دهی به سیستم جدید که از طرف کمیسون اصلاحــــات اداری مطالبه گردیده کارمندان را متوجه ساخته و اکثراً خود را به سیستم جدید عیار نمودند.

= فعال ساختن یک پایه کمپیو تر درریاست عدلیه که بعضی اوراق و اسناد و پیشنهادات به سیستم کمپیوتری آماده گردد که قبلاً این منوال در ریاست وجود نداشته حالا یک پایه کمپیوتر را باغیره اسباب آن فعال نموده ایم که در سدد کمپیوتری ساختن تمام شعبات اینریاست میباشیم در صورتیکه امکانات آن میسر شود.

 

= افتتاح و بهره برداری تعمیر مشترک ریاست عدلیه و اداره خارنوالی اسیتناف پروان که به اساس سعی و تلاش مسئولین این اداره در مساحت تقریباً یک جریب زمین در دو طبقه به صورت پخته و اساسی به کمک کشور ایتالیا و همکاری  موسسه (IMA) اعمار گردیده بود  که از جمله در یـــک جناح به تعداد (17) اطاق اداری، تشناب های عصری،  تحویل خانه و آشپز خانه به ریاست عدلیه سپرده شده است و یک جناح دیگر آن با سایر اطاق های اداری و ملحقات آن بریاست خـــارنوالی استیناف سپرده شده که مشکل بی جایی و سرگردانی  این ریاست را از این ناحیه تا حدی مرفوع نموده است بتاریخ

 12 / 10 /1387مورد استقاده قرار گرفته است.

= تسلیم شدن یک عراده موتر فلانکوچ برای ریاست عدلیه که در امورات رسمی و انتقال محجوزین اینریاست را خیلی ها کمک مینماید. در حالیکه قبلاً ریاست عدلیه پروان فاقد وسایل ترانسپورتی بوده که از این ناحیه اینریاست بسیار به مشکل جدی روبرو بوده است .

= تسلیمی و به کار گرفتن بیست (20) پایه میز ماموریت و بیست (20) عدد الماری و (30) سی پایه چوکی چرخی درجه(3) ماموریت که از طرف شرکت اطلس آسیا به این ریاست کمک گردیده است

 و توزیع آن بعد از قیدیت به شعبات ریاست عدلیه برای مامورین جهت استـــــــفاده از آن صـــــورت گرفته است .  

= آماده کردن دفتر ریاست عدلیه با میز، چوکی، کوچ و فرش که قبلاً طور امانت از شعبات دیگر نه بطور صحیح که مناسب یک دفتر ریاست بوده باشد جابجا شده بود تجهیز و آماده گردیده است.

= انتقال و جابجا شدن محجوزین که در تعمیر ریاست عدلیه قرار دارند به یک تعمیر مناسب دیگر که زمینه بهتر تربیه سالم ، آموزش پرورش حرفه های مورد نظر و تعلیم و تربیه خوب برای شان مساعد گردد و بعد از رهایی منحیث یک فرد سالم در جامعه تقدیم شوند در صدر کاری ما قراردارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

در بخش اسناد و ارتباط مدیریت اداری

 به تعداد (1490)قطعه مکاتب وارده گرفته شده وبه تعداد (1397) قطعه مکاتب صادر بمرجع مربوط آن ارسال شده و به تعداد (93)دوسیه طی مراحل و بمرجع مربوط ارسال گردیده است.

در بخش اجراات مدیرت  حواله جات و دفتر اداری ، اجرای  حواله جات ا ستحقاق معاش م( 16) از شماره (17) الی شماره (188) و اکمال اسناد آنها و ارسال آن غرض ویزه و کنترول بمستوفیت انجام شده است. اجراات دفتر وارده صادره مدیریت حواله جات از شماره (1) الی شـــــماره (56) بمرجع مربوط ارسال شده است. در بخش اجراات فورم های  م (7) قیدیت  از شماره (1) الی (4) و از شماره (8) الی(18) ترتیب و بمرجع مربوط ارسال گردیده است.

 

در بخش اجراات مدیریت تهیه مالی و اداری

 ترتیب (9) قطعه مکتوب از شماره (1) الی شماره (13) در دفتر وارده و صادره و ارسال آن بمرجع مربوط . فورم  ف – س 5 (1) به تعداد (22) قلم جنس  به دفتر جنسی بخرچ معتمد مجرا شده است .

قابل یادوریست که این همه کارها سط کارمندان که طور خدمتی به این مدیریت استخدام شده بودند به همکاری و رهنمائی مستقیم ریاست عدلیه و کارمندا حرفوی محترم عبدالرزاق (روفی) صورت گرفته که کارمندان این مدیریت طوریکه در جریان قرار دارید تاهنوز رسماً استخدام نشده اند.

بخش آمریت قضایای دولت:-

  حمایت از ملکیت های منقول و غیر منقول دفاع از منافع مالی و قانونی دولت بررسی مـــــقدماتی تنازعات مالی از شاخص های اصلی این آمریت میباشد قرار ذیل فعالیت های ایشان تقدیم میگردد .

در بخش کمیته مدنی و تجارتی :-

= به تعداد (99) جلد دوسیه (15) قطعه عریضه از مراجع مختلف به اداره قضایای دولت وصـــل ورزیده است

که به اساس هدایت مقامات ذیصلاح و آمریت قضایای دولت توسط دو نفر اعضای مســــلکی تحت بررسی قرار گرفته است که بعد از تحلیل و ارزیابی جلب اشخاص دعوی و جمع آوری اســـناد از مراجع ذیربط دوسیه های مربوط به محاکم استیناف و محکمه شهری و دیگر مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

در رابطه به (41) قضیه از جانب نماینده این اداره صورت های دعوی ، دفاعیه ها ،دفع اعتـراضیه و اعتراضات بالای فیصله ها و قرار های قضائی محاکم ترتیب و تقدیم محاکم مربوط گردیده است.

بهمکاری اهالی به دفاع از حقوق دولت شهود ذوالیدی و اثبات به محاکم مربوط حاضر گردانیده شده است.

در (29) قضیه طبق هدایت و احکام مقام محترم ولایت پروان کارمندان این اداره در امورات دعوی بین دولت و شخص بصفت هئیت تعین و توظیف گردیده اند که بدولتی بودن بیشتر از (350) جریب زمین و به تعداد (155000) اصله چنار در (18) جریب زمین ابراز نــــــــظر گردیده و اوراق طی مراحل گردیده است.

= نماینده ادراه قضایای دولت در جلسات قضائی محاکم استیناف و شهری حد اقل هفته دو الی سه بار اشتراک و از حقوق دولت دفاع شرعی و قانونی نموده است.

در مورد استرداد املاک دولت که  در دفاتر املاک مرکز و ولسوالی ها بنام ملکیت دولت قید و ثبت است لست املاکات دولتی از مراجع مربوط مطالبه و جمع آوری گردیده است و جهت اســــترداد به ارگان های محترم اجرائیوی مرکز و ولسوالی ها اخبار و مقام محترم ولایت نیز رسماً در جـــریان قرار داده شده است

در زمینه مکاتیب ارسالی بارها تعقیب و یاد دهانی گردیده است و طبق اشتراک در جلسات اداری ولایت نیز یاد دهانی پیشنهاد شده است.

= بمنظور استرداد ملکیت های دولتی از تصرف اشخاص غیر مسؤل موضوع شخصاَ بمقام محترم ولایت پیشنهاد مصوبه (118) 8/10/1386 مجلس محترم اداری ولایت مبین تعین هیات از ادارات ذیربط است حاصل نموده جهت فراهم آوری تسهیلات به هیئات مذکور طی پیشنهــــادات و مکاتیب رسمی از مقام محترم ولایت تقاضا بعمل آمده است.

از ساحات تحت دعوی بین اشخاص و دولت نماینده این اداره دیدن بعمل آورده و در جمع آوری قرار معلومات اسناد و مدارک اثباتیه از اهل خبره و اهالی فعالیت صورت گرفته است.

= به اساس نظر هیئت که از اثر پیشنهادات این اداره و سایر مراجع ذیربط نمــــایــــنده این اداره در قضایای پیشنهاد شده بحیث هئیت اشتراک نموده در مورد تشخیص و تفکیک املاک دولت از ملکیت شخص در ساحه صحرای سنجد دره مرکز ولایت پروان و ولسوالی های جبل السراج مطالبه هئیت تصفیه گردیده بود که طبق هدایت و حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در ساحه متذکره هئیت تصفیه املاک دولت را از ملکیت شخص تفکیک و تشخیص نمودند.

در مورد تفسیر و تطبیق قوانین و فرامین نافذه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بمقام محترم وزارت عدلیه و هیئات محترم اعزامی مقام محترم وزارت پیشنهادات مشخص ارائه شده که حذف ماده هشتم فرمان (83)مورخ 18/8/1382 دولت انتقالی اسلامی افغانستان به تصویب شورای عالی ســــــتره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان از اثر پیشنهاد اجراات اعضای مسلکی این اداره صورت گرفته است . در امورات محوله از احکام قوانین و فرامین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و فقه شریف در صورت دعاوی دفاعیه ها و اعتراضات استفاده موثر صورت گرفته است.

دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراات .

در سال جاری از جمله دوسیه هائیکه بعد از بررسی و تحقیق وجمع آوری اسناد دولتی از مراجـــــع ذیربط جهت فیصله شرعی به محکمه  ارسال شده بود و عضو مسلکی این اداره منحیث نماینده دولت بحیث مدعی و یا مدعی علیه اشتراک نموده است که در طول سال به تعداد هشت قضیه حکم قطعی و محاکم ثلاثه حاصل گردیده است . شامل زمین علفچر به تعداد (8) جریب در ولسوالی سالنگ و (45) جریب علفچر دیگر در ولسوالی سالنگ زمین های غیر مزروعی در قریه چیلان غوربند غوربــــــند یکدر بند حویلی در قریه کجکی غوربند و شینواری غوربند یکدربند حویلی در قریه کچکی غوربند و یک جریب زمین ساحه پارک صنعتی و راه رفت وآمد  سرک در ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر قطعی گردیده که حدود مقدار (6) جریب زمین را احتوا مینماید . هم چنان مبلغ (130000) افــــغانی پول اداره تامین احتیاجات عامه فیصله قطعی شده جهت تطبیق نهائی قضایا به مراجع ذیربط اخبار گردیده است و آنعده از قضایائیکه به نفع دولت فیصله شده ولی تا اکنون قطعیت را حاصل نکرده و در محاکم تحت دوران است. شامل (9) قضیه میشود که عبارت از زمین مزروعی ولسوالی سرخ پارسا علیه جان محمد در ولسوالي غوربند عليه محمد حسين عليه عبدالروف ولسوالي شينواري (18) جريب شامل (155000)اصله چنار در قريه فرنجل غوربند زمين مخروبه عليه توره در ولسوالي غوربند تحت دوران بوده و قطعي نشده و موضوع دعوي بالاي مدرسه بايان عليابه ترك خصومت مدعي و نفع دولت قرار قضائي محكمه صادر شده است و موضوع دعوي عبدالعظيم بالاي (20) جريب زمين در جبل السراج به قرار قضائي محكمه رد گرديد.نماينده قضاياي دولت منحيث وكيل حكمي دولت در (41) قضيه دعوي ملكيت دولت صورت هاي دعاوي و اعتراض بر فيصله محاكم و دفع اعتراضيه ترتيب به محاكم شهري و استيناف تقديم وتسليم نموده است. از اثر اعتراضيه هاي شرعي و قانوني به تعداد (8) قضيه كه در محاكم ابتدائيه به نفع شخص و ضرر دولت فيصله صادر شده بر مبناي اعتراض و عدم قبول نماينده اين اداره در مراحل استينافي و يافرجام خواهي نـــقض گرديده است دعوي سيد احمد در دامنه هوفيان عطا محمد بالاي (124) باب دوكان در ولـــــسوالي غوربند و معلم قيوم بالاي (120) جريب زمين در دامنه هوفيان و حاجي دستگير بالاي پــــنج جريب زمين ساحه پارك صنعتي و سيد غوث الدين بالاي زمين ساحه واتر پمپ پروژه آبياري و محمد اسلم بالي زمين مكتب چارده و محمد ابراهيم بالاي يكباب دوكان اوقاف و محمد افضل بالاي زمين  روگ اصلاح نقض و باطل گرديده است و تااكنون به ضد دولت فيصله الي صورت قطعي را بخود كسب نكرده است.

اداره قضاياي دولت بالاثر هدايت مقام ولايت به اساس پيشنهاد اين اداره و ساير ادارات ذيربط همرا با ديگر در موضوعات منازعه بين دولت و شخص و تفكيك ملكيت دولت در بيشتر از (29) قـــتضيه اشتراك كرده كه شامل سه قضيه در صحراي سنجدره دوقضيه دامنه هوفيان  پنج قضيه در ولــــسوالي جبل السراج پنچ قضيه در ولسوالي بگرام پنج قضيه در ولسوالي سالنگ يك قضيه در ولسوالي سرخ پارسا دو قضيه سيد خيل يك قضيه در قريه خلازائي دو قضيه در قريه لغماني يك قضيه در قريه توغ بيردي پنج قضيه در ولسوالي سياه گرد غوربند هفت قضيه در ولسوالي شينواري غوربند بحيث هيئت اشتراك داشته كه بيش از صدها جريب زمين كه ملكيت دولت بوده ابراز نظر گرديده و كروكي و نقشه ساحات متذكره ترتيب و جهت حل و فصل به مراجع ذيربط اخبار و ارسال گرديده است.

= در رابطه به املاكات دولت كه در دفاتر املاكي  مركز و ولسوالي مربوط قيد وثبت ميباشد بعد از جمع آوري و توحيد به ارگان هاي اجرائيوي جهت استرداد آن رسماً ارقام و طور مدوام تعقيب گرديده و در جلسات اداري ولايت از طرف دولت پيشنهاد ارائه گرديده است و بالاثر پيشنهاد اداره قضاياي دولت مجلس اداري ولايت هيات از ادارات ذيربط تعين و توظيف نموده است تا در حصه اســـترداد ملكيت هاي ثابته دولت اقدامات جدي و عملي صورت گيرد.

= يك تعداد موضوعات دعوي بالاي ملكيت بالاثر تلاش هاي پيگير كاركنان قضاياي دولت به قناعت اشخاص متصرف ملكيت دولت را تخليه و تسليم نموده اند ، كه شامل ساحه تانك تيل در شهر چاريكار و يك قطعه زمين در ولسوالي غوربند ميباشد.

= يك تعداد از موضوعات ديگر مبني بر تصرفات غير قانوني اشخاص در املاك دولت كه به اداره قضاياي دولت اطالع داده شده و يا رسماً ذريعه مكاتيب اخبار گرديده است در حصه استرداد و املاك دولت و جلب اشخاص غاصب و متصرف به ادارات ذيربط رسماً ارقام وبه طور مداوم تحت تعقيب قرار دارد كه ازجمله ميتوان موضوع غصب علفچر اهالي قريه بالاقلعه ولسوالي سياه گرد جلوگيري از تصرفات غير قانوني زمين يكهزار جريبي دولتي شيوه ولسوالي شينواري ، ساحه جنگل دراز گرد اشتر شهر غوربند ، تعمير علاقه داري سالنگ ، يكقطعه زمين در قول خول غوربند مـــــــــوازي (592)جريب زمين دولتي دامنه تتمدره عليا املاكات دولتي تپه سرخ جبل السراج يكقطعه زمين  و يكدربند حويلي در قريه ... خان غوربند سه قطعه زمين علفچر و تالاب شكاري در ولسوالي سالنگ  جلوگيري از اعمار منازل در ساحه تپه سرخ   دامنه هوفيان ، دامنه سنجدره ، و مـــــــوازي (314) جريب زمين در صحراي سنجدره و غيره ساحات املاك دولتي و ساحه داخل ماستر پلان شهري تحت تعقيب و جلب مداوم اين اداره قرار دارد ، و در مورد موازي(950) جريب زمين در ولسوالي بگرام كه قرار قضائي محكمه استيناف بدولتي بودن آن حاصل گرديده است جهت استرداد بمراجع ذيربط ابالغ و ارقام گرديده است.

= در بخش مديريت بررسي ثبت جواز

= اهداف :- اشتغال ذايي براي نيازمندان كار و بلند بردن سطح عوايد دولت .

= توزيع فورم هاي دوراني به اشخاص .

= رسيده گي و مراقبت از فورم هاي توزيع شده .

= توزيع جواز رهنمائي معاملات و عريضه نويسان به مستحقين .

= حصول ماليات مطابق قانون و تحويل آنها بحساب مربوط دولت.

= تعقيب دارنده گان جواز كه مجموعه معين از تحويلي ديون ذمتي شان ابا ميورزد.

= رسيده گي به امور بيلانس دارنده گان جواز و احاله آن به مستوفيت جهت تحويلي ماليات و عايدات.

= تنظيم و تدارك اسناد قانوني و اجراات و كنترول از نحوه اصول فعاليت و دفاتر رهنمائي معاملات .

= فعاليت هاي وظيفوي :-

= آماده ساختن كتاب ثبت و راجستر جواز نامه ها ي  رهنماي معاملات ، وكلاي مدافع و عريضه نويسان

= معيار ساختن زمينه كار طبق لايحه وظايف براي متقاضيان.

= مهر و نشاني شد تمام اوراق دسته هاي رهنماي معاملات در مركز و ولسوالي ها .

= ارائه گزارش ماهوار در بخش عوايد رهنماي معاملات ، وكلا و عريضه نويسان .

= گزارش دهي ربعوار از كار كار فعاليت به اداره مربوط.

= معرفي (1) تن وكيل مدافع سيار در وكالت دفاع رايگان .

= تعقيب و جلب دارنده گان جواز رهنماي معاملات كه مجموعه معين از تحويلي بديون ذمتی شان ابا ميورزند و به تجديد جواز خويش اقدام نمي نمايند كه تعداد آنها به (105) تن ميرسد.

= تعداد (13) نفر از رهمناي معاملات و (11) نفر وكيل مدافع جهت پرداخت ماليات به عايدات به مستوفيت پروان معرفي گرديده اند.

= به تعداد(40)قطعه عريضه وارده متقاضيان بعد از ملاحظه شد اداره اجراات صورت گرفته .

= توزيع (19) فورم دوراني به اشخاص واجد شرايط مطابق  احكام قانون  براي متقاضيان رهنماي دولت و عريضه نويسان .

= رسيده گي و مراقبت از (15) فورم توزيع شده و اعتراضات و غيره نراحل آن.

= براي(8) نفر جواز جديد رهنماي معاملات و براي (4) نفر جواز جديد عريضه نويــــسي توزيع گرديده است

= جواز كار يك نفر وكيل و (6) نفر رهنماي معاملات و (19) تن عريضه نويس تجديد گرديده است .

= بتعدا (3) نفر دارنده گان جواز رهنماي معاملات بعد از تصفيه مالياتي خويش ترك پيشه كرده اند .

= دفتر كار و فعاليت (3) تن رهنماي معاملات كه از تحويل ذمتي شان اباء ورزيده بودند وبه تجديد جواز خويش اقدام نكرده اند و يا طور خود سرانه رها كرده طبق فرمان (76) رياست دولت صدور گرديده اند.

دست آورد ها و نتايج حاصل شده از اجراات:-

از مدارك حق المتياز رهنماي معاملات وكلاي مدافع و عريضه نويسان و قيمت فورمه جات آن مبلغ (14712) بدست آمده است .

= از حصول ماليات بر عايدات رهنماي معاملات وكلاي مدافع و تجديد عريضه نويســــــــــان مبلغ (52452) افغاني حاصل گرديده است .

= جمع كل عوايد رهنماي معاملات وكلاي مدافع و عريضه نويسان مبلغ (68164) افغاني مــــيشود تحويل خزانه دولت گرديده است.

 

در بخش كنترول از رهنماي معاملات – وكلاي مدافع و عريضه نويسان :-

= كنترول از رهنماي معاملات   و عريضه نويسان در مركز و ولسوالي هاي نه پاگانه طبق لايحه وظايف و پلان كاري قانون و مقررات وزارت صورت گرفته است .

= و جلو گيري از تخلفات و لوحه هاي غير قانوني سته های بدون مهر و نشاني شد غير مسلسل كه سته هاي كميشن آن مطابق قانون نبوده اجراات لازم صورت گرفته است .

= همه روزه به دفتر رهنماي معاملات جهت كنترول و بررسي رفته و از جواز ، كتاب سته ها ديدن بعمل آمده تا موعد معين تجديد جواز آنها پوره بوده به تجديد جواز بپردازد و بيلانس آنها را مطابق كتاب سته ها درج جدول بيلانس نموده و كنترول جدي مطابق قانون و مقررات باايشان صــــــورت ميگيرد.

= هم چنان از عريضه نويسان يوميه بازديد بعمل آمده تا عرايض آنها مطابق و از عرايض مستوفيت راجستر شده و مهر مستوفيت داشته باشد  و از عرايض كه بالاي خريداري ميگردد جلوگيري بعمل آيد تايكمقدار پول دولت حيف و ميل نگردد.

= لوحه هاي خود سرانه بركنار نموده و كسانيكه از تحويلي عايدات و ماليات و تجديد جواز با ميورزد چندين بار به دفتر شان رفته يا توسط ارگان هاي جنائي مجبور به گرفتن جواز گرديده اند و مطابق قانون با ايشان برخورد صورت ميگيرد تا مطابق قانون كار خود را ادامه دهند.

= در بخش اسناد و ارتباط قضاياي دولت :-

= مكاتيب وارده و صادره كه مجموعاً نمبر كتاب وارده و صادره به (722)شماره رسيدات مكـــاتيب وارده به وقت و زمان آن بملاحظه آمر اداره رسانیده شده بعد از اخذ هدايت اجراات لازمه صورت گرفته است

و مكاتيب صادره بوقت و زمان آن بمراجع ذيربط ارسال شده است.

=  دوسيه هاي دوسيه هاي وارده  بعد اط اخذ هدايت بتعداد (90) دوسيه ميرسد و به اعضاي مسلكي تسليم داده شده كه بعداز برسي و تكميل اجراات اعضاي مسلكي بمراجع مربوط ارسال گرديده است . موضوع ضرورت و كمبودات وسايل كار دفتر و قرطاسيه بوقت زمان پيشنهاد و اجراات گرديده است ، جلسات اداري در هرهفته داير و رفع مشكلات اقدام صورت گرفته است.

 

در بخش ارتقاي ظرفيت هاي كاري مامورين :-

= مامورين آمريت قضاياي دولت از طريق اين اداره به كورس يكماهه (آيدلو) دو بار و كـــــــــورس ارتقاي ظرفيت ها اداره محترم اصلاحات اداري در ولايت پروان مدت شش ماه بالنوبه معرفي گرديده و موفقانه به پايان رسانيده اند .

و يكتن از آنها در كورس دو ماهه منديكال منديلا در بخش وكلاي مدافع معرفي گرديده بود كه آنرا نيز موفقانه انجام داده است.

و در بخش مهارت كمپيوتر نيز دست رسي دارند .

= بمنظور فراهم آوري تسهلات در امور كاري هركدام از مامورين به سهم خويش كارهاي لازم را انجام داده اند.

= قابل يادآوري است كه درسال 1386 از طرف مقام وزارت عدليه براي نورآقا (اكبري)امر قضاياي دولت وظيفه سپرده شده بود كه جاي تعمير رياست عدلي را از شاروالي پروان و وزارت محترم انكشاف شهري منظوري بگيرد كه پس از سعي و تلاش خستگي ناپذير و سهيم نامبرده طبق هدايت مقام محترم وزارت وظيفه خويش را بوجه حسن انجام داده جاي رياست عدلي را منظوري گرفته و موسسات محترم در راستاي اعمار تعمير كار ميكردند براي شان تسليم داده شد. كه كار عملي را شروع نمودند و به ثمر رسيد كه فعلاً در تعمير متذكره رياست عدليه و خارنوالي استيناف پروان جابجا شده و از مشكلات بي دفتري نجات يافته ايم كه يك دست آورد خوبي به اين راست شمرده ميشود.

 

نواقص موجوده در اجراات انجام شده

= در سال 1386 با صلب صلاحيت شدن رياست محكمه عالي استيناف مركز و تفويض صلاحيت به محاكم استيناف ولايات دوسيه هاي ارسالي بمحاكم عالي استيناف مركز محكمه استيناف پروان مسترد گرديده بود كه ارسال دوباره آن دردوسيه ها بمراجع ذيربط كه جديداً تفويض صلاحيت گرديده بود كه عملكرد اين پروسه مدت زماني را در بر گرفت كه تا اندازه اي با عث عقب ماني در فيصله گرديد .

 

 

= در سال جاري دوسيه هاي كه به اساس قرار قضائي عدم صلاحيت دولتي بودن ساحات تحت دعوي محاكم ابتدائي ولسوالي ها به محكمه شهري ارسال شده بود از اينكه قرار هاي قضائي مذكور طرف قناعت طرفين دعوي قرار نگرفته بود محكمه شهري ار فيصله بين شخص و دولت خود داري نموده و طي مكتوب رسمي چنين استدلال نمودند كه قرار هاي قضائي محاكم ابتدائيه ولسوالي هاقطعي نميباشد و ايجاب طي مراحل استينافي را مينمايد و ارسال و مرسول دوسيه ها با عث عــقــــب ماني در حل و فصل قضايا گرديد.

مشكلات موجود در جريان فعاليت هاي وظيفوي:-

= تعطل رياست محكمه شهري پروان در حل وفصل قضاياي حقوق عامه به علت عدم تكميل پرسونل و قضات محترم باعث عقب ماني و مشكلات گرديده است.

= عدم موجوديت وسايل ترانسپورتي كه از ساحات طرف دعوي و ملكيت هاي دولت بازديد به عمل آيد.

= عدم موجوديت سرك به تعمير جديد رياست محترم عدليه از جمله مشكلات موجود ميباشد .

= نبود برق و آب اشاميدني در تعمير جديد ،  و عدم دسترسي به كمپيوتر و انترنت به نسبت نبودن برق .

موانع كاري در جريان فعالیت های وظیفوی

باوجود ارسال مكاتيب و پيشنهادات جهت جلب و احضار اشخاص متصرف و غاصب املاك دولت همكاري لازم از جانب ادارات ذيربط صورت نميگيرد .

= بعضاً تهديدات و مداخلات اشخاص زورمند و ذيصلاح موجود ميباشد و كارمندان در تطبق قانون وظيفه با خود گذري كار نموده اند خاصتاً اعضاي مسلكي كه اكثراً به آن مواجه هستند به آن تن نداده در تطبيق آن كوشا ميباشند.

پيشنهادات حاوي راه حل

= بدسترس  قرار گرفتن وسايط نقليه – اعمار پل بالاي كانال مقابل تعمير رياست عدليه .

= اداره قضاياي دولت به نماينده گي از ادارات دولتي از حقوق عامه مالي دولت دفاع مينمايد اما اكثر ادارات مربوط معلومات كافي از قيديت املاك شان بدفاتر مربوط خويش  اين اداره را در جريان قرار نميدهد و اسناد ملكيت خودها را طور مستند ارائه نميكنند ، كه در حين دفاع از حقوق شان عندالمحكمه به مشكلات مواجه ميشويم در زمينه پيشنهاد ميگردد تابه تمام ادارات طور متحدالمال  هدايت داده شود تا در قسمت ارائه اسنا د ملكيت شان جداً بااين اداره همكاري نمايند .

تجارب حاصل شده از تطبيق پلان و اهداف وظيفوي :-

= داشتن پلان كار در پيشبرد و انسجام وظايف محوله رياست موثر بوده و كارمندان اين اداره برويت پلان كاري طبق لايحه وظايف – امورات محوله را بوجه احسن انجام داده اند.

= موجوديت انواع دعاوي و تحقيق و بررسي دوسيه ها و اشتراك در جلسات قـــضائي محاكم – وارد شدن به قضايا تجربه كاري خوبی بدست آورده اند كه تجارب كاري شان در تطبيق پــــــلان و هدايت وظيفوي و حمايت از ملكيت ها و دارائي هاي عامه نتائيج خوبي ببار آورده است.

 

توقعات برآورده شده مرتبط به اهداف كاري :-

= به ارتباط اهداف وظيفوي توقعات مثبت موجود بوده ، چنانچه صورت هاي دعاوي ترتيب شده مورد تائيد محاكم قرار گرفته ، و اعتراضات اريه شده به فيصله ها و قرار ها ي محاكم موثر واقع گرديده است.

و در جريان كاري تااكنون فيصله ايكه بضرر دولت بوده باشد قطعيت حاصل شمرده ويا مرحله استينافي و فرجام خواهي بالاثر اعتراضات قانوني و شرعي نماينده قضاياي دولت (وكيل حكمي)  دولت نقص گرديده است.

 

در بخش فعاليت های قضاياي دولت بطور عموم از سال های کذشته تا اکنون

  آمريت قضاياي دولت رياست عدليه پروان تحت نظر مستقيم ولايت پروان و همكاري ساير ادارات ذيربط  بخصوص رياست محترم زراعت پروان يكتعداد از املاكات دولتي از تصرف اشخاص غير مسؤل خارج و به ادارات ذيربط تسليم داده شده است ذيلاً توضيح ميگردد.

= موازي (7500) جريب زمين بكر باير در ولسوالي بگرام برياست امور مهاجرين غرض توزيع نمرات رهايشي به عودت كننده گان .

=موازي (2000) جريب زمين بكرباير به افسران تنقيص شده و متقاعدين وزارت محترم دفاع ملي.

= موازي(1000) جريب زمين بكرباير به شاروالي ولسوالي جبل السراج به شهرك رهايشي .

= موازي  (779) جريب زمين بكرباير شاروالي شهر چاريكار.

= موازي (242) جريب زمين بكرباير زياست محترم معارف پروان غرض ايجاد شهرك معلمين .

= موازي ( 50 ) جريب زمين بكرباير برياست محترم صحت عامه پروان غرض اعمار شفاخانه  200 بستر

= موازي (50/20) جريب زمين بكرباير برياست محترم معارف جهت اعمار ليسه مسلكي زراعت .

= موازي ( 100 ) جريب زمين بكربايربه شهرك كارمندان  زراعت  پروان.

=موازي (50/12)جريب زمين بكرباير به دارلمعلمين رياست معارف پروان.

= موازي ( 51  )  جريب زمين بكرباير به موزيم ملي دوران جهاد و مقاومت برياست اطلاعات و فرهنگ.

= موازي ( 20 ) جريب زمين بكرباير به محبس پروان.

= موازي ( 66) جريب زمين بكرباير به سب استيشن برق شمال برياست حـــــوزه برق پروان .

= موازي (114) جريب زمين بكرباير به اساس فيصله ها و قرار هاي قضائي محاكم ذيصلاح.

يكدربند حويلي و (114) جريب زمين و مبلغ (130000) افغاني از تصرف اشخاص غير مسؤل در سال 1387خارج و به ادارات ذيربط تسليم داده شده است . از املاك انتقال ملكيت مبلغ (150)ميلون افغاني به حساب مربوط دولت عايد گرديده است ، موازي (1252) جريب زمين به اجاره داده شده كه مبلغ (895666) افغاني عوايد بدست آمده است.

 

 

 

 

در بخش حقوق

  عرایض وارده به تعداد (1094) قطعه عرایض وارد شده که از جمله (306) قطعه آن اصلاح شده و به تعداد (366) قطعه آن حفظ شده و متباقی آن به تعداد(422) قطعه به محکمه و سایر ادارات ارسال گردیده است.

در بخش دوسیه های وارده به تعداد (521) دوسیه وارده شده که از جــــمله آن به تعداد (14) دوســیه تطبیق شده و به تعداد (162) دوسیه حفظ شده و بقیه آن به تعداد (345) دوسیه به محکمه و ســــــایر ادارات ارسال گردیده است.

 

در بخش عواید:

مبلغ (180958) یک صدو هشتاد و نه صد و پنجاه هشت افغانی ده یکه حقوق تحصـــــــیل و بوقت و زمان معینه اش به خزانه دولت تحویل داده شده است.

در طول سال 1387 به تعداد (16) تن مامورین و کارمندان حقوق به کورس یکماهه   IDLOمعرفی و آموزش دیده اند ، به تعداد شش تن از کارمندان حقوق به کورس شش ماهه ارتقای ظرفیت ها در بخش کمپیوتر – E   انگلیسی و منجمنت در مرکز آموزشی ولایت پروان معرفی و آموزش دیده اند.

= مدیریت محترم عمومی محبس پروان تا اکنون گزارش کاری خویش را به  این ریاست ارســــــال ننموده اند.

 

در بخش مرکز اصلاح و تربیت اطفال :-

=  در مورد رهبری سالم و درست اداره :- جلسات هماهنگی تدویر شده و به معضلات و نیازمندی ها

 رسیده گی  صورت گرفته ، نظارت از پرسونل شده و همه کارمندان پلان کاری لایحه وظایف درست نموده و وفق آن اجراات مینمایند . تقاضای کمک و مساعدت از موسسات داخلی و خـــــارجی بخاطر بهبود بخشیدن امور محجوزین در بخشهای تعلیمی و تربیتی آموزش و پرورش صورت گرفته است .

برای تشویق کارمند ان یک ماهه معاش مساعدت اجرأ شده است.

در بخش رشد ظرفیت دو تن ازکارمندان به کورس ارتقای ظرفیت های اصـــــــلاحات اداری که در ولایت پروان تدویر یافته بود معرفی و آموزش دیده اند.

تحقق پروسه رقابت اصلاحات اداری سیر اکمال خود را پیموده که پروسه اخذ فورم ختم گردیده و یکتعداد کارمندان شارت لست گردیده که ما در تلاش عملی ساختن هرچه زود تر آن هستیم .

 

نگهداری اطفال تحت حجز:-

مکان کنونی که محجوزین در آن بود باش دارند یک مکان مناسب برای محجوزین نبوده زیرا در تعمیر عدلی و قضائی که جدیداً برای دفاتر ادارات اعمار شده نه برای محجوزین ، امــــا از روی ناچاری به دلیل نا مناسب بودن حویلی قبلی که طورکرایه اخذ شده بود و مبنی بر حکم مقام معینییت که عجالتاً محجوزین به تعمیر جدید عدلی و قضائی نقل شوند به این تعمیر آمدیم ، و در تلاش اخذ تعمیر کرائی برای محجوزین هستیم که بعد از یافتن تعمیر کرائی مناسب به آنجا انتقال خواهند شد.

تامین امنیت محجوزین در این مرکز به دوش پرسونل قوماندانی امنیه میباشد که پنج تن از پرسونل حوزه چهار امنیتی برای تامین امنیت محجوزین فرستاده اند.

البته در نگهداری محجوزین همیشه مساعی این بوده که نظافت و حفظ الصحه رعایت شود.

در قسمت تنویر اطاق همه شب از ساعت 5- 9 شب برق از طریق برق جنراتور استفاده میشود.

= از دخول اشخاص غیر مسئول ، اشیای ممنوعه چون مواد نشه آور ، یا وسایل ناریه و جارحه نیز جداً مواظبت صورت گرفته و میگیرد.

= اطفال پائین تر از 12 سال و بالاتر از 18 سال در این مرکز وجود ندارد و همیشه در تلاش این هستیم تا از پذیرش این چنین اشخاص و افراد خود داری کنیم .

= و هکذا نگهداری محجوزین در این مرکز چون سایر مراکز به اساس قرار های خارنوالی و قرار فیصله های محاکم صورت میگیرد.

 

تامین خدمات حقوقی و اجتماعی :-

 

= تامین و ترتیب پروگرام ملاقات محجوزین با اقارب شان هفته ئی  دو روز  معین روز های شنبه و سه شنبه صورت میگیرد.

= تعقیب دوسیه های نسبتی اطفال تحت حجز در خارنوالی و محاکم.

= ثبت محجوزین با نصب فوتوی شان در دفتر اندراج .

=  معرفی و اعزام (36) نفر محجوز که بعضی ایشان متکرر هم معرفی شده غرض تداوی بریاست محترم صحت عامه.

= معرفی (20) محجوز تحت حجز غرض تعین سن به آمریت طب عدلی.

= نظارت از طبخ و توزیع اعاشه و چای صبح محجوز ین مطابق استحقاق منظور شده .

= رسیده گی بر نظافت بدنی ، لباس بستر خواب اطفال .

= معرفی و اعزام اطفال تحت حجز غرض تحقیق و جلسات محاکمات ریاست خارنوالی و محکمه مربوط.

= تکمیل و خانه پوری فورم داخله اطفال برای محجوزین.

اشتراک و همکاری در تحقق فرامین خصوص محجوزین که در طول سال 1387 تعداد (6) محجوز رها گردیده.

= اطفال به وکیل مدافع دسترسی دارند و برای محجوزین آگاهی حقوقی داده شده است.

= محرمیت و راز داری قضایای محجوزین همیشه مورد توجه است.

 

عرضه خدمات آموزش و پرورش

=  به اساس مکتوب ارسالی نمبر(1) مورخ 4/1/1387 از ریاست محترم معارف ولایــــــت پروان تقاضای معلم نموده بودیم که تا این اواخر تدریس مینمود اما در این اواخر بدلیل رخصتی هـــــــای زمستانی نمی آید .

اما قبلی بخش تعلیم و تربیه تعلیم به تدریس ایشان میپردازد و به همین منوال از ریاست حج و اوقاف تقاضای مدرس نموده بودیم که تا حال برای تدریس محجوزین میاید.

= نسبت نبود وسایل سپورتی و عدم تخصیص وسایل سپورتی که خریداری گردد به آن دســـترسی ندارند.

و از نقطه نظر مکان هم تعمیر عدلی برای آنها ساحه مناسب برای سپورت نــــــــبوده که فوتبال و یا والیبال و غیره انجام دهند اما روزانه جهت سپورت آزاد بیرون از اطاق ها شـــــده تفریح مینمایند.

= برای معلمین وتقسیم اوقات و پلان درسی ترتیب شده که مطابق آن تدریس صورت میگیرد و با نظریه و همکاری هئیت نظارتی ترقی تعلیم برای استادان ترتیب گردیده و به تثبیت سویه محجوزین وفق جدول ارسالی مدیریت پلان اجراات صورت گرفته است.

= در طول سال از اصلا ح پذیری دو محجوز به خارنوالی اطلاع داده شده است.

= تصدیق تعلیمی در طول سال برای (5) محجوز به مراجع تقاضا کننده ارائه شده است.

 

 

تامین صحت،اعاشه و اباته محجوزین

در مورد تامین صحت رغم کمبود پرسونل وارسی امور صحی اطفال صورت گرفته از جمله معرفی محجوزین به بیمارستان دولتی جهت مداوی آنها ارائه آگاهی های صحی و رعایت حفظ الصحه برای محجوزین وارسی از اصلاح موی سر، و استحمام ایشان به وقت و زمــــــان معین آن  و  غــــــــیره اجراات صورت گرفته .

هم چنان تیم صحی ریاست صحت عامه ولایت پروان هفته وار از محجوزین دیدن بعمل می آورند و رهنمائی های صحی برای شان توصیه نموده و در قسمت صحت آنها رعایت کامل مینمایند.

 

  در بخش لیلیه :-

از معلمین لیلیه وارسی صورت گرفته و رهنمائی در امور تفویض شده برایشان ارائه گردیده است و پلان های ارسالی تعلیم و تربیتی مقامات ذیصلاح در مورد تطبیق گردیده است.

تقسیم اوقات برای طرز عملکرد محجوزین در طول روز الی وقت استراحت چه وقت تفریح و سپورت و چه وقت تدریس و غیره مسایل درست شده و مطابق آن اجراات صورت میگیرد.

= اعاشه اطفال و طرق طبخ غذا کنترول صورت گرفته غذا بصورت درست پخته شده و بوقت معینه آن توزیع میگردد هم چنان تابلوی غذائی برای اعاشه محجوزین ترتیب و درست شده و مـــــطابق آن برای محجوزین غذا طبخ میگردد.

= دفاتر وارده و صادره رسیدات ترتیب اوراق از شماره اول الی آخر آن مهر گردیده است.

= ایام ملاقات محجوزین با فامیل های ایشان  ترتیب تنظیم شده و از لیلیه نظارت جدی صورت گرفته است .

= مکاتب اداری ، گزارشات ، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به این مدیریت اخذ و به دفتر وارده و صادره درج شده است ، در قسمت ترتیب تنظیم دوسیه ها بمنظور حفظ و نگهداری کار عملی صورت گرفته است.

اسناد و مکاتب به مراجع مربوط بعد از ثبت در دفتر صادره و وارده ارسال که شماره آن به (184) و شماره رسیدات به (66) رسیده است.

 

دست آوردها و اهداف برآورده شده وظيفوي:-

= بهبود اجراات بموقع و اجراي كار بدون ضياع وقت و جلوگيري از فساد اداري

= رهبري سالم و درست ادارات مربوط هماهنگي ، تقسيم وظايف و آگاهي از اجراات .

= كنترول و نظارت ، سازمان دهي و هماهنگي آمريت هاي مربوط.

= معرفي كارمندان بوركشاب ها و سيمينار هاي ارتقاي ظرفيت ها و كورس (آيدلو) حاكميت و مياجگري.

= رسيده گي به عرايض و دوسيه ها وارده و آنعده از دوسيه ها كه طور ملتوي در دفاتر بــــاقي مانده است بطور عاجل بمنظور تحصيل حقوق مدني و تجارتي اجراات صورت گيرد.

= صدور هدايات لازم در مورد مكاتيب وارده جهت جلوگيري از توام دوسيه ها وعرايــــــــض و حل مشكلات ادارات و مراجعين در وقت و زمان آن .

= جابجا شدن كارمندان رياست عدليه پروان در تعمير جديد مشترك اداره خارنوالي استيناف و رياست و رياست عدليه كه بطور پخته و اساسي در دو طبقه اعمار گرديده دست آورد بزرگي به اين اداره شمرده ميشود. تجيهز ساختن دفاتر و ادارات آمريت های رياست عدليه با ميز چوكي و الماري كه از طريق شركت اطلس به تعداد 20پایه ميز 20عدد الماري و 30پایه چوكي چرخي به اين اداره مساعدت صورت گرفته است و همچنان تجيهز مجهز ساختن دفتر رياست عدليه باميز چوكي موبل و فرنيچر و فرش كه سزاوار.يك رياست است .

= بدسترس قرار گرفتن يك عراده موتر فلانكوچ جهت استفاده رسمي از آن برياست عدليه كه حمل و نقل محجوزين و اعضاي رياست عدليه در امور رسمي استفاده ميگردد كه قبلاً اين رياست فاقد هرنوع وسايل ترانسپورتي بوده است.

= ايجاد سيستم كمپيوتر و فعال ساختن يكپايه كمپيوتر و استفاده از آن در امور كتابت مكتوب- پيشنهادات پلان كاري و گزارشات در رياست عدليه .

= فعال ساختن ثبت و راجستر مراجعين .

= ايجاد صندوق شكايات در رياست عدليه كه مراجعين بتوانند شكايات خويش را كتباً بيندازند.

= توظيف كارمندان از طريق رقابت آزاد سيستم جديد اصلاحات اداري با نظر گرفتن اهليت ، لياقت و شايستگي.

= شارت لست كردن آنعده از كارمندان كه واجد شرايط در بست هاي كمبود و خالي رياست عدليه بودند از نظر داشت قانون و مقررات .

= حمايت از ملكيت ها و دارائي هاي منقول و غير منقول دولت بواسطه تعيين و فرستادن اعضــــاي مسلكي و كارمندان قضاياي دولت ، دفاع ار منافع مالي و قانوني مالي و قانوني دولت كه در گزازش بطور تفصيل وار تذكر رفته است.

= بهبود وضع اعاشه و اباته محجوزين .

= تجديد و تربیت تعداد (58) محجوزين در طول سال (1387)

=ايجاد تسهيلات خدمات حقوقي و اجتماعي براي اطفال تحت حجز.

= بهبود بخشيدن وضيعت آموزش و پرورش محجوزين واعظین باستخدام و تدريس معلمين معارف و واعظین و مبلغين رياست اوقاف طبق تعامل و طرز العمل توافق شده .

= ارائه خدمات صحي همكاري رياست صحي پروان و شفاخانه كه در طول سال (38)محجوز در شفاخانه دولتي تحت تداوي صحي با قرار گرفته است .

= تقديم پيشنهادات براي ارگان هاي مدافع حقوقي و تعيين وكيل مدافع اطفال و ارائه خدمات حقوقي از طرف آن موسسا ت براي محجوزين كه هفته وار مراجعه نموده و دوسيه هاي آنها را مورد بررسي و غور قرار ميدهند.

 

مشكلات موجود:-

= عدم استخدام پرسونل مديريت عمومي مالي و اداري رياست عدليه كه بست ها و تشكيل آن در سال 87 منظور شده است و نسبت بعضي معاذیر تاهنوز استخدام نشده اند كه كار ايـــــــــن مديريت توسط ديگركارمندان كه بطور خدمتي خواسته شده اند پيش برده ميشود كه دراين عرصه نواقص كاري ديده ميشود .

= هم چنان عدم استخدام پرسونل آمريت مساعدت هاي حقوقي كه تا هنوز هيج يك از آنها استــــخدام نشده اند.

=نبودن برق وآب  آشاميدني در تعمير رياست عدليه ، و هم چنان عدم موجوديت سرك مشكـــــلات و دشواري زيادي را براي كارمندان و مراجين ببار آورده است طوريكه تعمير رياست عدليه در بعد چند كيلومتري شهر چاريكار ولايت پروان قرار دارد كه ازاين ناحيه هم به مشكلات مواجه ميباشيم.

= نبود واسطه نقليه سريع براي رياست عدليه پروان تاالحال رئيس عدليه كدام واسطه نقليه نــــدارد كه جهت اجراي امور رسمي بولايت و غرض حمل و نقل ازآن استفاده نمايد تا بولسوالي ها رفـــــته و از مديريت هاي حقوق و توقيف خانه هاي ولسواليها ديدن بعمل بياورد و صرف يك عراده موتر فلانكوچ به اينرياست سپرده شده است كه آنهم اغلباً در خدمت محجوزين بوده و آنها را به محكمه ، شفاخانه  و غيره حمل و نقل ميدهد.

= نبود كمپيوتر كار تا كارهاي رياست عدليه كمپوترايز گردد و سهولت كاري را ببار بــياورد.

= ضیق بودن مكان كنوني براي محجوزين ، و نداشتن جاي مناسب براي محجوزين اناث.

= نبودن وسايل سپورتي و تفريحي براي محجوزين كه دراين مورد پيشنهاد به موسسات داخـــــــلي

 و خارجي تقديم شده است.

= مشکلات اخذ ضمانت از معروض علیه و تسلیم نشدن دوسیه ها از طرف محاکم مربوط .

= تعطل ریاست محکمه شهری پروان در حل و فصل قضایای حقوق عامه به علت عدم تکمـــــــیل پرسونل و قضات محترم باعث عقب مانی و مشکلات گردیده است .

=عدم موجودیت وسایل ترانسپورتی که از ساحات طرف دعوی و ملکیت های دولت بازدید به عمل آید.

= نداشتن مستخدم وکمبود آن در اداره نبود تخصیص مکفی نداشتن نگهبان وشب باش در ریاســــت عدلیه.

 

پیشنهادات و راه های حل آن :-

= سرعت بخشیدن در استخدام پرسونل مدیریت اداری و سایر بست ها که تا هنوز ریفورم نگردیده اند از طریق اصلاحات اداری و ارسال هرچه عاجل تشکیل سال 1388 تااجراات صورت گیرد.

= سرعت بخشیدن کار جریان برق و رسیدن آب آشامیدنی برای ریاست عدلیه از طریق ارســـــــــال تخصیص در این مورد و یاانجام آن از طریق موسسات کمک کننده در این عرصه .

= اعطای تخصیص برای خریداری یک عراده موتر تیز رفتار و یا جلب کمک موسسات در زمینه تا

 مشکلا تی  که در این مورد ریاست عدلیه به آن مواجه است مرفوع گردد با موسسات ودونرها که با وزارت همکاری دارند.

= تزئید بست کمپیوتر کار در تشکیل سال 1388 و یا  ارسال تخصیص و استخدام آن طور قراردادی بالمقطع که از سرجمع بودجه وزارت بامعاش مناسب توظیف گردد .

= اعمار تعمیر مناسب برای مرکز اصلاح و تربیت اطفال برای نگهداری محجوزین ذکور و انـــــاث.

ودر پلان گرفتن آن در سال 1388 با جلب همکاری موسسات و دونر های که در این راستا با وزارت همکار هستند.

= افزود نمودن مبصر زنانه در تشکیل جدید برای مرکز اصلاح و تربیت اطفال .

 

تجارب حاصل شده از تطبيق پلان و اهداف وظيفوي :-

= داشتن پلان کار منظم در پیشبرد و انسجام وظایف محوله نهایت موثر بوده کارمندان   یک اداره میتوانند برویت پلان کاری طبق لایحه وظایف امورات محوله را بوجه احسن انجام دهند.

= تطبیق پلان میتواند راه را برای انجام کار سرعت بخشیده و بدون ضیایع وقت کار خوبی به نفع مردم و دولت صورت گیرد.

= کنترول نظارت رهبری سالم زمینه را مساعد میسازد تا از اعمالیکه باعث عدم رضایت مردم ، فساد  عدم شفافیت و مثمریت در اداره باشد جلوگیری بعمل آورد.

= سازماندهی و هماهنگی در یک اداره باعث ایجاد اداره سالم – کار را منسجم  میگردد کـــه همه کارمندان بطور صادقانه کار خود را انجام میدهند .

 

= موجودیت انواع دعاوی – تحقیق و بررسی دوسیه ها ، و اشتراک در جلسات قضائی محاکم و ادرای در وارد شدن به قضایا ، تجربه کاری خوبی بدست آورده که تجارب کاری کارمندان را در تطبیق پلان و اهداف وظیفوی و حمایت از ملکیت ها دارائی عامه ، بررسی و غور  در دوسیه و کار های اداری و محاسباتی نتاوئج خوبی ببار میاورد.

= تطبیق پلان و اهداف وظیفوی زمینه را مساعد میسازد تا با انجام دادن ظرفیت کاری کارمندان بلند برده شود و رسیده گی بموقع درامورات کاری خویش مشاهده نمایند چنانچه معرفی کارمنــــــدان در کورس های ارتقای ظرفیت، منجمنت اداره ، کمپیوتر ، انگلیسی و حاکمیت و میانجیگری و ســـــــیر علمی موسسات داخلی و خارجی آنها را قادر میسازد تا تجارب خوبی  را بدست بیاورند و بتوانند از آن تجارب در امور محوله خویش استفاده اعظمی نمایند.

قرار شرح فوق گزارش کاری و فعالیت های ریاست عدلیه پروان در ظرف (14) ورق غرض آگاهی ومسبوقیت  به آنمقام محترم تقــــــــــــدیم اســــــت.

 

بااحترام

محمد عمر "عمرزاده"

رئیس عدلیه ولایت پروان

 

گزارش و فعالیت های سالانه سال 1388در سطح ریاست عدلیه ولایت پروان

گزارش دهنده : ریاست عدلیه ولایت (پروان)

گزارش گیرنده: مقام محترم وزارت عدلیه ج.ا.ا

این گزارش تطبیق بخشی از استراتیژی وزارت عدلیه (قانون و عدالت ) بوده که تکمیل کننده رکن دوم ساختار استراتیژی انکشاف ملی افغانستان (حکومت داری سالم، حاکمیت قانون و حقوق بشر میباشد .

 

1- فعالیتهای اجرا شده سالانه ریاست عدلیه ولایت پروان

الف : در بخش اداره و رهبری ریاست عدلیه .

-          از اجراات شعبات و کارکنان تحت اثر بطور مداوم نظارت و کنترول صورت گرفته و رهنمائی لازم به عمل آمده.

-          شکایات و عرایض مراجعین مورد مطالعه و رسیده گی قرار گرفته است .

-          در جلسات اداری هفته وار ولایت اشتراک صورت گرفته .

-           از توزیع معاشات و اجرای حواله جات نظارت و کنترول به عمل آمده است .

-          آمریت های تحت اثر و همچنان از وضعیت محبوسین و محجوزین بازدید به عمل آمده و به شکایات آنان رسیده گی صورت گرفته است.

-          از صدور و تمدید جواز رهنمای معاملات و عریضه نویسان بطور منظم کنترول به عمل آمده است .

-          از عواید حاصله دولتی که از مدارک مختلف مربوط به ریاست های عدلیه حاصل میشود کنترول صورت گرفته و از صحت آویز آن نظارت و کنترول صورت گرفته است .

-         از حاضری کارمندان نظارت و کنترو ل به عمل آمده و به تقاضاها و نیازمندی های شعبات و کارمندان رسیده گی به عمل آمده و به تقاضاها و نیازمندیهای شعبات و کارمندان رسیده گی به عمل آمده است .

 

ب : در بخش امور اداری  ومالی

 

     - در تشکیل ولایت مجموعاً به تعداد (47) بست کارمند و (21) بست اجیر شامل میباشد که از جمله به تعداد             

   -  (44) کارمند  موجود و به تعداد ( 3 ) کارمند کمبود میباشد .

    - در بخش اجیران  کمبود نمیباشد .

    - در بخش استخدام به تعداد (19 ) کارمند و به تعداد (21) اجیر جدید از طریق برنامه اصلاحات اداری استخدام  گردیده اند .

                                                                                                                                                                                                                        نظارت و وارسی ارسال و مرسول مکاتیب و حفظ آنها.

    - به تعداد (1040) مکاتیب وارده گرفته شده است از جمله( 810) که شامل فرامین،احکام و مصوبه شورای وزیران و مکاتیب میباشد به تمام واحد های مربوط ریاست عدلیه به شمول ولسوالی ها صادر و ارسال گردیده است

.   -  به تعداد (48) قطعه پیشنهاد در بخش مالی و اداری عنوانی مقام وزارت و مــــقام ولایت ارائه گردیده است.

    - کتاب آرشیف ( 324) از جمله مکاتیب است که موضوعات آن  مربوط  آمریت ها ی قضایای دولت، مساعدت های حقوقی ،حقوق و آمریت مرکز اصلاح میباشد بعد از نمبر آرشیف به آمریت مربوط تسلیم داده شده است.

    ترتیب و توحید تمام گزارشات کاری آمریت های مربوط و مدیریت های حقوق ولـــسوالی های نو گانه توحید گردید و جهت اگاهی به مقام محترم وزارت تقدیم میگردد.

    - حصول مکاتیب دوسیه ها مختلف از مرکز پروان ولسوالی ها و مقام محــــترم وزارت وریاست های عمومی بعد از رساندن به کتاب آرشیف اداری به ادارات مربوطه ارسال گردیده است.

    تحریر و کمپیوترایز مکاتیب،پیشنهاد،استعلام  بتعداد ( 500) ورق و گزارشات ربعوار .                                                                                                                          وارسی از دفتر حاضری و ارائه ضوابط حاضری مامورین وکارمندان جهت اجرای معاش ماهوار ترتیب و تنظیم دفاتر مربوطه و همچنان اجراات یو میه اداری انجام پذیرفته است

 در بخش مدیریت جنسی

- موجودی اجناس آمریت مرکز اصلاح و تربیت اطفال، آمریت قضایای دولت ، آمریت حقوق  آمریت مساعدت های حقوقی

- دوره تسلیمی اجناس معتمدین جنسی قبلی و تسلیمی  انها به  جمع معتمدین فعلی انجام پذیرفته است.

- بازدید از جایداد ها ی این ریاست و مراقبت از تعمیر نل ها تشناب ها و مراقبت از تحویلخانه های ریاست صورت گرفته است

در بخش تهیه و تدارکات

ارائه پیشنهادات بخاطر تهیه و اکمال اجناس و لوازم مورد ضرورت و طی مراحل پروسه خریداری و تکمیل اسناد تعداد (41) حواله فورم   م(3)

 

 

 

 

      در بخش اجرای حوالجات ،معاشات ، مکافات و رخصتی ها بطور قانونی اجراات لازم صورت گرفته است .

-         در سطح ریاست عدلیه در مجموع مبلغ (6204083) افغانی در کد 21 مبلغ (1729724) افغانی در کد 22 و مبلغ (339900) افغانی  در کد 25 تخصیص موجود بوده که از جمله آن مبلغ (5187000) افغانی در کد 21مبلغ (1726051) در کد 22 مبلغ (339900) افغانی در کد 25 به مصرف رسیده است  و (1017083) افغانی در کد 21 مبلغ (3673) افغانی در کد 22 باقی مانده است.

-         در بخش معاش ریاست عدلیه مجموعاً مبلغ (6204083) افغانی در کد 21 مبلغ (1729724 ) افغانی در کد 22 و مبلغ (339900 ) افغانی درکد 25 تخصیص موجود بوده که از جمله آن مبلغ (5187000 ) افغانی در کد 21 مبلغ (1726051 ) افغانی در کد 22 و مبلغ (339900 ) افغانی درکد 25 به مصرف رسیده است و مبلغ (1017083 ) افغانی در کد 21 مبلغ (3673) افغانی در کد22 و تخصیص  باقی مانده است .

-         و در کد 25 تخصیص باقی نمانده است.

-         در بخش اجرای مکافات در سطح ولایت به تعداد (18) کارکن مکافات گردیده اند .

ج : در بخش مرکز اصلاح و تربیت اطفال

- در سطح ولایت درجریان سال به تعداد  (59)  محجوز  مرد  تحت باز پروری قرار داشته ست .

- درسطح ولایت از جمله محجوزین به تعداد (7) تن محجوز به اساس فرمان عفو به تعداد (23)تن محجوز به اساس حکم محاکم  و به تعداد (8) تن به محابس و توقیف خانه ها ادارت زیربط انتقال داده شد است .

- به تعداد (17) تن اطفال تحت حجز به اساس قرار حارنوالی از حبس رها گردیدند.

- فعلاً در سطح ولایت به تعداد (4) محجوز مرد تحت حجز و باز پروری قراردارند .

- به تعداد ( 30 ) محجوز مرد تحت آموزش سواد آموزی  قرار گرفته است.

 - برنامه تبلیغات اگاهی عامه حقوقی برای محجوزین بطور منظم اجرا میگردد. :

- برنامه اموزشی حرفه برای (20 ) تن محجوز و سواد اموزی برای (50) محجوز بطور منظم اجرا گردید.

- دوسیه های  اطفال محجوز توسط موظفین مربوطه در حارنوالی ها و محاکم بطور منظم  در اوقات معینه مورد رسیده گی قرار میگیرد .

- برنامه ملاقات محجوزین با فامیل و اقارب شان به ساعات و اوقات معینه بطور منظم و طبق پلان ترتیب شده اجرا میگردد.

- توزیع اعاشه برای محجوزین بطور منظم اجراات گردیده است .

- انتقال اعاشه برای  محجوزین بطور منظم اجراات گردیده است .

- جهت رعایت حفظ الصحه ،محجوزین بطور منظم تحت معاینه و معالجه قرار گرفته اند .

 

 

 

 

 

 

 

 

د : در بخش محابس و توقیف خانه ها:

 

 

 

 

 

 

مدیریت عمومی محبس پروان گزارش سالانه سال 1388 خویش را ارسال نکرده است

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه : در بخش حقوق

به تعداد (1025)عریضه در بخشهای مختلف املاکی ، دیون ، تجارت ، فامیلی و قضایا دولت در سطح ولایت نظر به ماهیت عرایض مورد رسیده گی  قانونی قرار گرفته که از جمله ان به تعداد (73) عریضه به مراجع مربوط شان جهت اجراات ارسال شده و به تعداد ( 239) عریضه به صلح انجامیده به تعداد (187) عریضه تحت بررسی قرار دارد و به تعداد ( 278 ) عریضه نظر به ماهیت عریضه حفظ گردیده است .

- به تعداد ( 4761) جلد دوسیه در بخشهای مختلف املاکی ، دیون ، تجارت ، فامیلی و قضایای دولت در سطح ولایت نظر به ماهئیت دوسیه مورد رسیده گی قانونی قرار گرفته است که از جمله آن به تعداد (1669) جلد دوسیه به مراجع مربوطه شان جهت اجراات ارسال شده به تعداد (160 ) جلد دوسیه تحت بررسی قرار دارد وبه تعداد (228) جلد نظر به ماهئیت آن حفظ گردیده است .

- در بخش اگاهی حقوق عامه مبلغین حقوقی جهت روشن ساختن اذهان عامه مسایل حقوقی را در مساجد و مکاتب براه انداخته اند که به تعداد (2000) از شهروندان  از مزایای آن مستفید گردیده استماع نموده اند.

- از مدرک عواید ده یکه حقوقی و عرایض در سطح کشور مبلغ (277530) افغانی عاید تحویل بانک گردیده است.

و : در بخش قضایای دولت

 - از اجراات عضو مسلکی در قبال دوسیه ها بطور دوام دار نظارت به عمل آ مده است .

- از اجرات راهنمای معاملات نظارت و کنترول صورت گرفته است .

- از اجراات عریضه نویسان نظارت صورت گرفته و در رابطه به عریضه نویسی و اجراات آنان رهنمای لازم صورت گرفته است.

- از چگونگی اجراات و طی مراحل قانونی صدور جوازنامه ها تمدید آن نظارت و کنترول صورت گرفته که در جریان سال  به تعدا (   15 ) قطعه جواز راهنمای معاملات جدید  صادر شده و به تعداد ( 19 ) جواز نامه تمدید جواز گردیده است .

-  در رابطه به طی مراحل دوسیه های مربوطه به قضایای دولت و اشتراک در جلسات قضایی جهت دفاع از ملکیت های دولت بطورمنظم اجراات صورت گرفته است .

- به عرایض واصله به ارتباط قضایای ملکیت های دولت اجراات و رسیده گی قانونی صورت گرفته است .

- از مدرک  جواز های تجدیدی و جدید رهنمای معاملات مبلغ (37360) از مدرک مالیات بر عایدات رهنمای معاملات مبلغ (105761) افغنی

از مدرک حق الامتیاز، تجدید و جدید عریضه نویسان مبلغ (3818) افغانی که مجموعاً مبلغ (146939) افغانی عایددولت تحویل بانک گردیده است .

 - هفته دوباردر جلسات قضائی جهت دفاع از ملکیت دولت اشتراک صورت گرفته است .

- موازی (165) جریب زمین از طریق فیصله های محکمه و موازی (1300) جریب زمین به اساس تفاهم اشخاص و ادارات ذیربط و (14728)جریب زمین توسط هئیات تثبیت گردیده است.

- از جمله (20) قضیه که حکم قطعی محکمه حاصل شده است (12) قضیه مورد تطبیق قرار گرفته و متباقی تحت تعقیب قرار دارد.

- در (5) قضیه که حاوی (5/7)جریب و (16) اصله درخت توت شامل است بعد از قناعت متصرف به اداره مربوط جهت ثبت دفتر املاکات دولتی و تصرف ارسال شده است.

 

 

 ز: در بخش مساعدت های حقوقی

- به تعداد (20) تن اشخاص بی بضاعت که جهت دریافت مساعدت حقوقی مراجعه نموده اند شناسای و ثبت گردیده است .

- درمورد ( 25) تن مظنون و متهم بی بضاعت در محاکم ابتدائیه دفاع صورت گرفته است .

- در مورد ( 2) تن مظنون و متهم بی بضاعت در محاکم استنافی دفاع صورت گرفته است .

- برا ی (57) تن مظنون و متهم بی بضاعت مشوره قانونی و حقوقی ارائه گردیده است .

-  مجموعاً به تعداد ( 104 ) بی بضاعت مساعدت حقوقی صورت گرفته است.

2- دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراأت :

- تکمیل بست های خالی و استخدام ( 19 ) کارمند و ( 21 ) اجیر در بست های کمبود به اساس رقابت آزاد از طریق برنامه  اصلاحات اداری صورت گرفته است .

- اکمال و تجیهز دفاتر کاری ادارات مربوط تا حد امکان .

- در بخش ارتقای ظرفیت ها کورسمنجمنت ،انکلیسی و کمپیوتر به تعداد (5) کارمند تحت آموزش قرار گرفته اند .

- یکتن از کارمندان به کورس یکماهه IDLO  معرفی گردیده است .

- دوتن از کارمندان به کورس اصول محاکمه عادلانه که از طرف موسسه ماکس پلانگ براه انداخته شده بود اشتراک نموده بودند.

- سه تن از کارمندان این اداره بشمول رئیس و دو تن از آمرین شعبات به کورس رهبری ارشد که از طرف اصلاحات اداری در ولایت پروان براه انداخته شده است معرفی شده اند که تاحال جریان دارد.

- دوتن از کارمندان این اداره به کورس دوماهه پروگرام اکسل به سطح عالی که از طرف اصلاحات اداری دراین ولایت برگزار گردید اشتراک نموده اند.

- به تعداد چهار تن از کارمندان در ورکشاپ سه روزه تحت عنوان( مدیریت منابع بشری) که از طرف اصلاحات اداری دراین ولایت برگزار گردید اشتراک نموده اند.

- اجرا ی برنامه آموزشی حرفه و سواد آموزی برای (30)تن محجوزین صورت گرفته.

- درسطح ولایت در جریان سال 1388 به تعداد 59 تن محجوز مرد بعد از اصلاح و تربیت دو باره به جامعه تقدیم شده اند .

- مجموعاً برای(104) تن اشخاص بی بضاعت مساعدت حقوقی و دفاع در محاکم صورت گرفته 

-تحصیل مبلغ (424469) افغانی عاید دولت از مدرک مختلف .

- رهبری سالم ودرست ادرات مربوط.

- رسیده گی به  تعداد(2176)عرایض و دوسیه های وارده  در سال1388

- کنترول ،نظارت ،سازماندهی وهم آهنگی آمریت های مربوط به این نتیجه رسیده است تا کارمندان بصورت درست کارهای محوله خویشرا انجام دهند.

- به تعداد (65) دوسیه در محاکم از طرف اعضای مسلکی  دفاعیه ،دفع دفع ،اعتراضیه ترتیب و بعداً دفاع از حقوق و منافع دولت صورت گرفته است.

 - ارزیابی مامورین و کارمندان به تعداد (26)تن بشمول رئیس عدلیه .

 - تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در ریاست عدلیه.

- ایجاد صندوق شکایات و تعین کمیسون های سمع شکایات تحت ریاست محترم والی صاحب ولایت پروان.

- ایجاد کمیته تحلیل ارزیابی شکایات وارده و ایجاد کمیته مشورتی  در ریاست عدلیه .

- همکاری و هماهنگی همه جانبه  با ارگانهای عدلی و قضائی .

- مبارزه با مواد مخدره از طریق مبلغ آگاهی عامه در سطح مرکز و ولسوالی ها .

- در بخش محیط زیست پاکی و صفائی ماحول ریاست در هرپنجشنبه اخیر هر ماه و سرسبزی و شادابی صحن ریاست .

- اشتراک در جلسات در رابطه جندر در ریاست امور زنان و همکاری با دفتر ارجاع و دفاتر دیگری که در بخش حقوق زنان در سطح ولایت فعالیت مینماید.

- موازی (165) جریب زمین از طریق فیصله های محکمه و موازی (1300) جریب زمین به اساس تفاهم اشخاص و ادارات ذیربط و (14728)جریب زمین توسط هئیات تثبیت گردیده است.

- از جمله (20) قضیه که حکم قطعی محکمه حاصل شده است (12) قضیه مورد تطبیق قرار گرفته و متباقی تحت تعقیب قرار دارد.

- در (5) قضیه که حاوی (5/7)جریب و (16) اصله درخت توت شامل است بعد از قناعت متصرف به اداره مربوط جهت ثبت دفتر املاکات دولتی و تصرف ارسال شده است.

 

 

    مشکلات و موانع کاری در جریان فعالیت های وظیفوی :

-         نبودن برق و آب اشامیدنی در تعمیر ریاست عدلیه .

-         عدم موجودیت سرک درست و صــــیح و پخــــته و اساسی از مقر ولایت پروان الی ریاست عدلـــــــیه مشکلات و دشواری نسبت دوری آن از مرکز شهر ببار آورده است.

-  نداشتن تعمیر برای آمریت مرکز اصلاح و تربیت اطفال .                                                                                                               

-          نبود کمپیوتر کار تا کارهای ریاست کمپیوترایز گردد و سهولت کار ببار آورد.

-         نبود خانه سامان در ریاست عدلیه و همچنان کمبود محافظین شــــــب باش جهت حــفاظت و نگهبانی ریاست عدلیه از طرف شب مشکلات دیگری است که به آن مواجه هستیم.

-         نبود تشکیل بست مبصر زنانه در مرکز اصلاح و تربیت اطفال جهت وارسی از محجوزین اناثیه .

-         نبود وسایل سپورتی و تفریحی برای محجوزین.

-         نبود وسایل طبی غرض معاینه اطفال تحت حجز

4- پیشنهاد ( حاوی راه حل ) برای بهبود امور:

- تهیه وسایط حمل و نقل از طریق بودجه انکشافی وزارت و ارسال تخصیص آن و یا از طریق کشور های دونر.

 - اعمار تعمیر آمریت مرکز اصلاح و تربیت اطفال از طریق ارتباط با موسسات همکار.

- تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت  از طریق موسسات داخلی و خارجی که در این عرصه همکاری  دارند.

سرعت بخشیدن کار جریان برق و رسیدن آب اشامیدنی به ریاست عدلـــــــــیه از طـــریق ارســـــــال تخصیص در این و یا انجام آن از طریق موسسات کمک کننده و خاصتاً موسـسه که قرارداد ایــن تعمیر را از آن خود کرده بود و تعمیر را اعمار نموده و چاه آب را درین منطقه حفر نـنموده است و بــه حفر چاه آب آشامیدنی و صحی مجبور کرده شود.

 - تزئید بست کمپیوتر کار وخانه سامان به ریاست عدلیه و پرسونل خدماتی (اجیر) جهــــــــــــت ایـــنکه ریاست عدلیه مدیریت عمومی مالی واداری – آمریت مساعدت های حقوقی در ســــال 1387 در ولایات ایجاد گردیده هیچ یک از ادارات فوق الذکر در بست های ایشان اجیر و یا پرسونل خدماتی ندارند که به مشکلات زیادی از این ناحیه مواجه هستند در مورد توجه مقامات محترم را خواهانیم.

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محجوزین

محبوسین

تحت توقیف

تشکیل

ولایت

 

موجود

 

رها شده

موجود

رها شده

مجموع

موجود

رها

شده

مجموع

 

اجیر

 

کارمند

 

سرباز

 

افسر

 

زن

مرد

 

مجموع

مرد

مجموع

به محابس و ادارات مربوط

فرمان عفو

حکم محکمه

به اساس قرار حارنوالی

مجموع

زن

مرد

مجموع

فرمان عفو

حکم محکمه

 تکمیل میعاد حبس

کمبود

موجود

کمبود

موجود

کمبود

موجود

موجود

موجود

پروان

 

4

4

55

8

7

23

17

.

.

.

 

.

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

.

 

.

.

 

.

.

.

.

 

.

 
                                                         

 

 

اجراات در مورد عرایض

عرایض

پول حاصل شده

اجراات در مورد دوسیه ها

دوسیه های واصله

ولایت

 

حفظ شده

تحت اجرا

 

 

 

اجراشده

 

 

 

 

مجموع

صکوک و مالیات

جواز عریضه

عرایض

و حقوق و دهیکه

رهنمای

معاملات

وعریضه نویسان

 جواز های تجدیدی و جدید

مجموع

تجارتی

حفظ شده

تحت اجرا

اجرا شده

مجموع

قضایای دولت

فامیلی

دیون

املاکی

 

پروان

 

278

 

 

187

 

 

363

453829

105761

3818

277530

28360

38360

 

 

 

1147

.

288

160

669

1089

64

71

255

699

 

 

 

 

اشتراک در جلسات قضائی

تثبیت و استرداد ملکیت های دولت

عواید حاصله از فروش تولیدات حرفوی وغیره

خدمات صحی

مساعدت های حقوق

 

آگاهی حقوق

 

مکاتب

 

ولایت

 

 

 

استرداد ملکیت

تثبیت ملکیت

پول نقد

ساخنمان

زمین

ساختمان

زمین

مجموع

ریاست اصلاح

محبس

مقدار داروی تجویز شده

تعداد اشخاص معاینه شده

متعلمبن

مکاتیب

مساجد

صادره

وارده

 

هفته دو بار

 

 

 

 

.

.

1365

.

 

14728

 

.

.

.

قد رضرورت

 

 

  15

 

 

.

 

1000

 

13

12

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

پروان

 

ارتقای ظرفیت و آموزش های تعلیمی و حرفوی

 

ولایت

 

تعلیمات حرفوی برا ی محبوسین و محجوزین

تعلیمات سواد آموزی برای محبوسین و محجوزین

مجموع

تعداد محجوزین در هر صنف

تعداد محبوسین در هر صنف

تعداد صنف

نوع حرفه

مجموع

 

تعداد محجوزین در هر صنف

تعداد محبوسین در هرصنف

تعداد صنف

 

نوع تعلمیات

ارتقای ظرفیت

تعداد اشتراک کننده گان

نوع آموزش

 

20

 

 

20

 

.

 

1

 

خیاطی

 

30

 

  30

 

.

 

1

 

 

 

.

 

.

 

.

 

پروان

 

 

 

ریاست عدلیه

محابس

ریاست عدلیه

محابس

 

 

 

ولایت

کد 25

کد 22

کد21

کد 22

کد21

کد 25

کد 22

کد21

کد 22

کد21

قیمت مجموعی به افغانی

 

وجه مصرف

339900

1726051

518700

 

 

.

 

 

.

 

 

339900

 

 

1729724

6204083

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

پروان

 

 

 

دست آورد ها عمده

مشکلات و نیازمندیها

ولایت

 

راه حل یا طرح پیشنهادی

نوع مشکل

 

- تکمیل بست های خالی و استخدام ( 19 ) کارمند و ( 21 ) اجیر در بست های کمبود به اساس رقابت آزاد از طریق برنامه  اصلاحات اداری صورت گرفته است .

- اکمال و تجیهز دفاتر کاری ادارات مربوط تا حد امکان .

- در بخش ارتقای ظرفیت ها کورسمنجمنت ،انکلیسی و کمپیوتر به تعداد (5) کارمند تحت آموزش قرار گرفته اند .

  یکتن از کارمندان به کورس یکماهه IDLO  معرفی گردیده است .

 - دوتن از کارمندان به کورس اصول محاکمه عادلانه که از طرف موسسه ماکس پلانگ براه انداخته شده بود اشتراک نموده بودند.

- سه تن از کارمندان این اداره بشمول رئیس و دو تن از آمرین شعبات به کورس رهبری ارشد که از طرف اصلاحات اداری در ولایت پروان براه انداخته شده است معرفی شده اند که تاحال جریان دارد.

 - دوتن از کارمندان این اداره به کورس دوماهه پروگرام اکسل به سطح عالی که از طرف اصلاحات اداری دراین ولایت برگزار گردید اشتراک نموده اند.

- به تعداد چهار تن از کارمندان در ورکشاپ سه روزه تحت عنوان( مدیریت منابع بشری) که از طرف اصلاحات اداری دراین ولایت برگزار گردید اشتراک نموده اند.

 - اجرا ی برنامه آموزشی حرفه و سواد آموزی برای (30)تن محجوزین صورت گرفته.

 درسطح ولایت در جریان سال 1388 به تعداد 59 تن محجوز مرد بعد از اصلاح و تربیت دو باره به جامعه تقدیم شده اند.

مجموعاً برای(104) تن اشخاص بی بضاعت مساعدت حقوقی و دفاع در محاکم صورت گرفته 

 - تحصیل مبلغ (424469) افغانی عاید دولت از مدرک مختلف .

- رهبری سالم ودرست ادرات مربوط.

- رسیده گی به  تعداد(2176)عرایض و دوسیه های وارده  در سال1388

- کنترول ،نظارت ،سازماندهی وهم آهنگی آمریت های مربوط به این نتیجه رسیده است تا کارمندان بصورت درست کارهای محوله خویشرا انجام دهند.

- به تعداد (65) دوسیه در محاکم از طرف اعضای مسلکی  دفاعیه ،دفع دفع ،اعتراضیه ترتیب و بعداً دفاع از حقوق و منافع دولت صورت گرفته است.

 - ارزیابی مامورین و کارمندان به تعداد (26)تن بشمول رئیس عدلیه .

 - تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در ریاست عدلیه.

- موازی (165) جریب زمین از طریق فیصله های محکمه و موازی (1300) جریب زمین به اساس تفاهم اشخاص و ادارات ذیربط و (14728)جریب زمین توسط هئیات تثبیت گردیده است.

- از جمله (20) قضیه که حکم قطعی محکمه حاصل شده است (12) قضیه مورد تطبیق قرار گرفته و متباقی تحت تعقیب قرار دارد.

- در (5) قضیه که حاوی (5/7)جریب و (16) اصله درخت توت شامل است بعد از قناعت متصرف به اداره مربوط جهت ثبت دفتر املاکات دولتی و تصرف ارسال شده است.

 

 - تهیه وسایط حمل و نقل از طریق بودجه انکشافی وزارت و ارسال تخصیص آن و یا از طریق کشور های دونر.

 - اعمار تعمیر آمریت مرکز اصلاح و تربیت اطفال از طریق ارتباط با موسسات همکار.

- تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت  از طریق موسسات داخلی و خارجی که در این عرصه همکاری  دارند.

سرعت بخشیدن کار جریان برق و رسیدن آب اشامیدنی به ریاست عدلـــــــــیه از طـــریق ارســـــــال تخصیص در این و یا انجام آن از طریق موسسات کمک کننده و خاصتاً موسـسه که قرارداد ایــن تعمیر را از آن خود کرده بود و تعمیر را اعمار نموده و چاه آب را درین منطقه حفر نـنموده است و بــه حفر چاه آب آشامیدنی و صحی مجبور کرده شود.

 - تزئید بست کمپیوتر کار وخانه سامان به ریاست عدلیه و پرسونل خدماتی (اجیر) جهــــــــــــت ایـــنکه ریاست عدلیه مدیریت عمومی مالی واداری – آمریت مساعدت های حقوقی در ســــال 1387 در ولایات ایجاد گردیده هیچ یک از ادارات فوق الذکر در بست های ایشان اجیر و یا پرسونل خدماتی ندارند که به مشکلات زیادی از این ناحیه مواجه هستند در مورد توجه مقامات محترم را خواهانیم.

 

 

نبودن برق و آب اشامیدنی در تعمیر ریاست عدلیه .

عدم موجودیت سرک درست و صــــیح و پخــــته و اساسی از مقر ولایت پروان الی ریاست عدلـــــــیه مشکلات و دشواری نسبت دوری آن از مرکز شهر ببار آورده است.نداشتن تعمیر برای آمریت مرکز اصلاح و تربیت اطفال .                                                                                                                    نبود کمپیوتر کار تا کارهای ریاست کمپیوترایز گردد و سهولت کار ببار آورد.

نبود خانه سامان در ریاست عدلیه و همچنان کمبود محافظین شــــــب باش جهت حــفاظت و نگهبانی ریاست عدلیه از طرف شب مشکلات دیگری است که به آن مواجه هستیم.

نبود تشکیل بست مبصر زنانه در مرکز اصلاح و تربیت اطفال جهت وارسی از محجوزین اناثیه .

نبود وسایل سپورتی و تفریحی برای محجوزین.

نبود وسایل طبی غرض معاینه اطفال تحت حجز

 

 

 

پروان

 
 

گزارش هذا قرار شرح فوق در داخل (                 ) ورق تهیه و ترتیب گردیده صحت است .

ترتیب کننده گزارش :                                                                                              تصدیق کننده گزارش:

 

امضاء:                                                                                                                امضاء:

تاریخ :                                                                                                                تاریخ: