ولسوالی کوه صافی

خلص سوانح محترم سیف الله بیدار فرزند محمد ناظم ولسوال کوه صافی!

محترم سیف الله بیدار فرزند محمد ناظم در سال 1343 هـ شـ در دره کفشان ولسوالی شینواری ولایت پروان تولد یافته است موصوف از خانواده های متنفذ این ولسوالی بوده، دوره ابتداییه و متوسطه را در مکتب محلی(دره کفشان) این ولسوالی و دوره ثانوی را در لیسه ابن سینا ولایت کابل به پایان رسانید.
بعد از اتمام تحصیلات اش بسویه فوق بکلوریا در سال 1362 به صوف جهاد پیوست. از سال 1380-1381 بحیث رییس ارکان غند 968 فرقه 2 وزارت دفاع ملی در ولایت پرون ایفای وظیفه نمود. از سال 1381-1385 بحیث ولسوال شینواری، از سال 1385 -1386 ولسوال سالنگ، از سال 1387-1389 بحیث ولسوال شینواری اشتغال داشته و از سال 1390 الی اکنون بحیث ولسوال کوه صافی ایفای وظیفه مینماید.
موصوف در جریان وظیفه رسمی شان آموزش های داخل خدمت کوتاه مدت و میان مدت در داخل و خارج کشور را در بخش های ارتباطات، پلانگذار و انکشاف اداره، مبارزه باحوادث، اداره و مدیریت، حقوق بشر و حکومتداری خوب را موفقانه سپری نمود است. ضمناٌ به سبب فعالیت در جهت رضایت مردم و اجراات خوب در عرصه حکومتداری و تحکیم روابط حکومتی با مردم محل به تقدیر نامه های متعددی از مقام ولایت و ادارات دیگر نایل گردیده است.