ولسوالی جبل السراج

ولسوالی جبل السراج

بیوگرافی محترم سارنوال سمندر(سکندری)ولسوال ولسوالی جبل السراج ولایت پروان .

محترم سمندر(سکندری)فرزند جلندرخان درقریه توغبیردی ولایت پروان درسال1349 دریک خانواده متدین وروشنفکرمتولد گردیده است موصوف تعلیمات ابتدائی خود را درمکتب ابتدائیه توغبیردی وتعلیمات متوسطه را درمکتب سنگی پنجصد فامیلی ودوره ثانوی را درلیسه حبیب الله شهید یا لیسه خیرخانه ولایت کابل به  اتمام رسانیده بعد ازسپری نمودن امتحان کانکوردرسال 1366 شامل پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل گردید.موصوف درسال 1370 سند فراغت را ازپوهنحی متذکره بدست آورده وبه حیث حارنوال دربخش های مسلکی ازجمله ریاست حارنوالی شهری وآمریت تحقیق وحارنوال نظارت برتطبیق قوانین حارنوالی استیناف پروان مربوط اداره محترم لوی حارنوالی ج.ا.ا.ایفای وظیفه نموده است .درجریان وظیفه موصوف سمینارها وورکشاپ های متعدد مسلکی را فراگرفته است .ازجمله سمینارمحکمه عادلانه یا ( ICC ) درمرکزآموزشی IDLO که به همکاری کشورهای آلمان وفرانسه دایرشده بود طی چند دوره تکمیل نموده است البته درزمان حکومت طالبان ازسال 1/1/1378الی 4/2/1381به شکل انتظارقرارداشته است. زبان مادری اش دری وبه زبان پشتوآشنائی کامل داشته وبه زبان انگلیسی هم آشنائی دارد.به کمپیوتردسترسی دارد.موصوف دراوایل سال 1390 بعد ازسپری نمودن امتحان رقابتی کمیسون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ومنظوری ریس جمهورج.ا.ا.بحیث ولسوال ولسوالی جبل السراج ولایت پروان تقررحاصل نموده است .که تاکنون درهمین پست ایفای وظیفه مینماید.وی درجریان وظایف خویش تقدیرنامه های متعدد بخاطرزحمات واجراآت خوب خویش هم ازطرف اداره لوی حارنوالی ج.ا.ا.وهم ازطریق مقام محترم ولایت پروان وادارات وموسسات خصوصی دیگربدست آورده است.ونیزدرکناروظیفه رسمی خویش دربخش شبانه پوهنتون خصوصی دانش صمت استادی را درپوهنحی حقوق وعلوم سیاسی بعد ازختم وظایف رسمی به پیش میبرد ودرکشورهای چون کوریای جنوبی وهندوستان به شکل رسمی به منظورفراگیری سمیناراشتراک نموده است .وهمیشه مصدرخدمت برای هموطنان خود میشود .