سوانح معاون ولایت

                                                      

خلص سوانح محترم شاه ولی" شاهد" معاون ولایت پروان

محترم شاه ولی "شاهد" فرزند حاجی غلام حسن ولدیت وکیل فرامرز درسال 1352 هجری شمسی درقریه شینه دره سرخ ولسوالی سرخ وپارسا ولایت پروان تولد گردیده درسال1360 شامل مکتب ابتدائیه گردیده بعدازسپری شدن دوره ابتدائیه دوره متوسط وثانوی رادرمدرسه شهید عبدالروف حجت درسال 1373 به پایان رسانیده است. موصوف مدت دوسال تعلیمی درآن مدرسه به حیث استادنیز تدریس نموده است. درسال 1374 شامل پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل ودرسال 1384ازآن پوهنتون فارغ گردیده است .

قابل ذکراست که دربین سالهای تحصیل بنابرشرایط سیاسی وامنیتی که درافغانستان  پیش آمده بوده است. وقفه درتحصیل موصوف ایجاد شدبا آنهم دوران تحصیل لیسانس رابا میعارهای اکا دمیک تکمیل نموده است . ازخزان سال 1376 الی خزان 1377 به حیث قوماندان غند جهادی مربوط وزارت دفاع ملی ایفاء وظیفه نموده وازخزان سال 1377 الی خزان سال 1380 بعد ازآنکه به اسا رت گروه طالبان درآمد درزندان سپری نموده وازسال 1381 الی سال 1384 به حیث قوماندان غند 587 فرقه نمبر(2) وزارت دفاع ملی اجراء وظیفه نموده وبعداً به حیث افسراحتیاط وزارت دفاع درآمد موصوف ازسال 1382 درکناروظایف رسمی وادامه تحصیل یکی ازمؤسسین شورای ملی اسلامی دره سرخ ولسوالی سرخ وپارسابوده وتاسال 1389 به حیث رئیس این شورا به فعالیتهای فرهنگی ، دینی ورفع مشکلات اجتماعی ایفاء مسؤلیت اجتماعی نموده است موصوف به تاریخ 25 حوت سال 1389 بعدازسپری نمودن پروسه رقابتی وانجام مصاحبه مؤفقانه به حیث معاون ولایت پروان ازطرف ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظورومقررگردیده است . والی اکنون به این وظیفه ادامه داده است .

 

.