ریاست منابع بشری

               

زندگی نامه نذیرمحمد "پویا " رییس منابع بشری ولایت پروان

محترم نذیرمحمد"پویا" فرزند حاجی عاشورمحمد در سال1365 در قریه ده کلان مربوط یفتل علیا ولایت بدخشان در یک خانواده متدین چشم به جهان گشود . موصوف دوران کودکی را در قریه مذکوردرسال 1370 دوره ابتدائی دروس خویش را در مکتب ابتدایه ده کلان و دوره متوسطه را درسال 1383 لیسه عالی کوکچه ولایت بدخشان به درجه اعلا به پایان رسانیده محترم نذیرمحمد "پویا " درسال 1384 شامل دانشکده زبان وادبیات پارسی دری دانشگاه کابل گردیده است ؛ تحصیلات عالی خویش را درسال 1387 به درجه لسانس ازدانشگاه متذکره حاصل نموده است،موصوف درجریان تحصیل به صفت خبرنگاردرتلویزیون نور کارنموده ونظربه علاقه مندی به کارهای فرهنگی داشت درنهاد انجمن فرهنگی اندیشه سبز که یک نهاد فرهنگی، غیرانتفاعی وغیرسیاسی بود درراستای ظرفیت سازی برای جوانان ازطرف جوانان نخبه وفعال درسال 1385 تآسیس گردیده بود که موصوف درسال 1387 به صفت رییس دوریی این انجمن ایفای وظیفه نموده است .
ایشان درسال 1388 دریکی ازبخش های دفترولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولا یت بدخشان ایفای وظیفه نمود که بعدا درسال 1390 ازطریق پروسه رقابت آزاد ازطرف اداره مستقل ارگانهای محلی به صفت آمرمنابع بشری ولایت بدخشان تعیین گردید.
دراین ایام برنامه های آموزشی متعددی را دربخش منابع بشری ازطرف اداره مستقل ارگانهای محلی وانستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری فراگرفت نظربه خدمات شایسته ی که ایشان داشت درجریان وظیفه ازطرف مقام ولایت بدخشان مورد تقدیرقرارگرفته است . از اینکه موصوف نظربه تجارب کاری که دربخش مدیریت منابع بشری داشتند و خدمات ارزند ی که انجام داده بودند ازطریق پروسه رقابت آزادبه صفت رییس منابع بشری ولایت پروان انتخاب گردید وبه اساس حکم شماره ( 1879 )مورخ 28/9/1394 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رییس منابع بشری ولایت پروان تعیین گردید که فعلاً درخدمت مردم مجاهد، شهیدپرورو متدین این ولایت قراردارند.

 

برای رفتن به صفحه فسبوک   ریاست منابع بشری پروان    را کلیک نمایید.