ریاست مالی و اداری

                                                                  

خلص سوانح محترم محمد حبیب "عزیزی " رئیس مالی واداری ولایت پروان

محترم محمد حبیب "عزیزی" فرزند محمد عزیزدرسال 1338 هـ ش در رستای تتمدره علیا مرکز پروان تولد و درسال 1345 شامل مکتب وبعدازسپری نمودن کانکوردرسال 1353 شامل اداره متوسطه لیسه نعمان گردیده است . موصوف درسال 1357 ازلیسه ذکورجبل السراج به درجه عالی فارغ وبعدازسپری نمودن امتحان کانکوردرسال 1358 به پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل راه یافت ودرسال 1361 ازرشته حارنوالی قضائی آن پوهنتون فارغ وبعدازسپری نمودن دوره مکلفیت واحتیاط درسال 1368 بصفت کارمند دروزارت ترانسپورت استخدام ودرسال1381 بصفت رئیس اسناد وارتباط مقام ولایت پروان به اساس منظورمقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقررحاصل گرده بعداز سپری نمودن امتحان رقابتی به اساس منظوری مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان بصفت رئیس مالی واداری ولایت پروان تقرر حاصل نموده و الی اکنون بوظیفه ادامه میدهد .