ریاست دفتر

                                                      

خلص سوانح محترم مطیع الله صافی رئیس دفتر مقام ولایت پروان

محترم مطیع الله صافی فرزند محمد نعیم صافی در قریه باریک آب، ولسوالی بگرام ولایت پروان در یک خانواده متدین متولد گردیده است. موصوف تعلیمات ابتدایی و متوسطه را هنگام مهاجرت در شهر پشاور پاکستان و تعلیمات ثانوی را بعد از بازگشت به وطن در لیسه عبدالهادی داوی ولایت کابل به اتمام رسانیده، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنتون کابل گردید. موصوف در سال 1389 سند فراغت به سویه لسانس را از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون  بدست اورد. زبان مادري اش پشتو و به زبان های دری، اردو و انگلسیی اشنایی کامل دارد. وی در پهلوی تحصیلات اش در برنامه های آموزشي  کوتاه مدت و میان مدت در داخل و خارج کشور نیز اشتراک نموده که با کسب تجارب در عرصه های حقوق، رهبری،  انکشاف اداره و مدیریت، پالیسی و هماهنگی برنامه ها تصدیق نامه ها بدست اورده است.
محترم مطیع الله صافی همزمان با پیشبرد تحصیلات اش در نهادی موسم به SSD-A  (موسسه پیشرفت دوامدار افغانستان) برای مدت سه سال بحیث رییس هماهنگی برنامه ها ایفای وظیفه نموده است. از سال  ۱۳۸۹الی ۱۳۹۱ بحیث مشاور ارشد حقوقی و مطبوعاتی مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ایفای وظیفه نموده است. نامبرده در اواخر سال ۱۳۹۱  بعد از سپری نمودن امتحان رقابتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظور رییس جمهورج.ا.ا  بحیث رییس دفتر مقام ولایت پروان تقرر حاصل نموده که تا اکنون در همین بست ایفای وظیفه مینماید.
وی در جریان وظایف فوق تقدیر نامه های متعددی بخاطر ابتکارات و اجراات خوب اش بدست اورده و نیز در کنار وظایف رسمی اش بحیث معاون مدیر مسوول جریده متانت، ادیتور خبرهای بخش پشتو  در تلویزیون ملی کشور و عضو واحد سیاسی تلویزیون 1  اشتغال داشته و در بحث های آزاد  مطبوعات ملی و بین المللی اشتراک داشته است . مقالات متعددی از محترم مطیع الله صافی در موارد در نشریات چاپی کشور به چاپ رسیده است که خوانندگان زیادی داشته اند.