ریاست سکتوری

                                     

خلص سوانح محمد طاهر "همت" رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت پروان

محترم محمد طاهر "همت" فرزند سید احمد متولد سال 1339 قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر میباشد و در سال 1345 شامل مکتب متوسطه ولسوالی عنابه شده بعداز تکمیل دوره متوسطه شامل لیسه رحمن بابا شهر کابل گردیده که بعداز تکمیل دوره ثانوی شامل پوهنحی زراعت پوهنتون کابل و با تکمیل نمودن دوره تحصیلی به درجه لیسانس فارغ گردیده نامبرده در سال 1377 شامل وظیفه ماموریت دولتی گردید که با اجرای خدمات در بخشهای مختلفه از قبیل ریاست عمومی تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی بحیث آمر دیپوی ادویه زراعتی پروان – معاون ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت پنجشیر – رئیس حفاظت محیط زیست ولایت پنجشیر – رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت پنجشیر و در حال حاضر بحیث رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری مقام ولایت پروان ایفای خدمت میدارد.