شعار

شعار:

پروان؛ نماد انکشاف، بازسازی و حکومتداری خوب

زبان ازبیگی:

شعار:

پروان؛ ترقیات، قیته قوریش و عالی باشقه ریش بیلگیسی.

پروان؛ ترقیات و یوکسلیش دریچه سی.