اعلان کاریابی

 

کمیته استخدام ولایتی پروان به منظور تحقق اهداف عالی دولتی در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و حومت داری خوب در نظر دارد تا مطابق جز (1) ماده پانزده هم قانون خدمات ملکی و به منظور اهداف عالی ریاست جمهوری افغانستان در راستای تطبیق پروسه اصلاحات اداری به تعداد( 6) بست ذیل را بخاطر استخدام کارکنان شایسته کار فهم و سپردن کار به اهل کار از طریق رقابت آزاد به اساس سیستم جدید رتب معاش به اعلان میسپاریم .
بناء به اطلاع آنعده کسانیکه واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست مذکور کاندید نمایند.
1. کارشناس انکشاف سکتور خصوصی امور شاروالیها
2. مدیریت عمومی اسناد و ارتباط
3. آمر اجراییه ولسوالی بگرام
4. آمر اجراییه ولسوالی سیاه گرد
5. مدیریت خدمات تخنیکی و سکتوری ولسوالی سیدخیل
6. مدیریت خدمات تخنیکی و سکتوری ولسوالی سالنگ
اخذ فورم
مدیریت استخدام ریاست منابع بشری مقام ولایت پروان