سنگ تهداب کمپلکس سرد خانه میوه جات و سبزیجات با ظرفیت ۱۵۰۰ تُن امروز در ولایت پروان گذاشته شد.

 

۱۶ حمل ۱۳۹۹
سنگ تهداب کمپلکس سرد خانه میوه جات و سبزیجات با ظرفیت ۱۵۰۰ تُن امروز در ولایت پروان گذاشته شد.
به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر:
این کمپلکس سرد خانه با هزینه ۱۸۰ میلیون افغانی از بودجه وزارت زارعت کشور در ساحه هفت جریت زمین از سوی شرکت انکشاف ملی افغانستان در مدت دوسال ساخته میشود.
دگر جنرال فضل الدین عیار والی پروان در مراسم آغاز کار این سرد خانه از توجه حکومت مرکزی قدردانی کرده گفت: با تکمیل و بهره برداری این پروژه بزرگ زراعتی در این ولایت مشکلات فرا راه دهاقین از نبود جای مناسب جهت نگهداری فرآورده های شان تاحدودی مرفوع می گردد.
والی عیار؛ ولایت پروان را زمینه خوب تولیدات زراعتی، دامداری و ماهی پروری خوانده افزود: پروان به دلیل داشتن آب و هوا و و یژگی های منحصر به فرد، از امکانات بالقوه ای در بخش زراعت و مالداری برخوردار بوده که در صورت توجه به آن در تقویت اقتصاد ملی و خودبسندگی کمک میکند و هزاران نفر از هموطنان ما مصروف کار میشوند.
والی پروان مسائل و مشکلات سکتور زراعت را در پروان برشمرده از حکومت مرکزی خاصتاً از وزارت زراعت خواست تا در قسمت ترمیم سربندها، پاککاری کانال های آبیاری، ایجاد فابریکه لبنیات در پروان، فعال سازی و توسعه فابریکه پروسس سبزی در محوطه موجود و ایجاد فارم های مالداری و ماهی پروری توجه و اقدام عملی نماید.
وی عدم همآهنگی فاریکات بوستان سبز را با ولایت و ریاست زراعت پروان یکی از نابسامانی های سکتور زراعت پروان خوانده انسجام و همکاری میان سکتوری و همآهنگی دولت و سکتور خصوصی را در موفقیت و موثریت برنامه ها مهم عنوان کرد و از وزارت زراعت و مالداری کشور خواست تا در قسمت رفع نابسامانی ها و ایجاد زمینه های خوب همکاری ولایت پروان را یاری نماید.
حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع وزارت زراعت کشور صحبت نموده گفت: این سرد خانه با ظرفیت ۱۵۰۰ تٌن میوه جات وسبزیجات ساخته می شود.
وی افزود وزارت زراعت کشور به شمول این سردخانه تعداد ۱۲ کمپلکس مشابه میوه جات وسبزیجات را در ده ولایت کشور آغاز می نماید.
معین وزارت زراعت ومالداری همچنان از اعمار و توسعه فابریکه پروسس سبزی پروان در آینده نزدیک نیز وعده سپرد
عبدالرحمن عطاش رئیس شرکت انکشاف ملی افغانستان طی بیانیه خویش گفت: با آغاز کار این پروژه برای دوصدنفر از هموطنان ما شامل کار میشوند و پس از تکمیل کار اعمار پروژه سی تن بطور دائمی در این کمپلکس مشغول کار می شوند.
رئیس شرکت ملی افغانستان از ساخت ده باب مسجد در این ولایت یاد آوری نموده گفت: قرار است کار اعمار نه باب مسجد در ولسوالی های نه گانه این ولایت و یک باب مسجد در مهدآبایی امام اعظم رح آغاز گردد. وی از مردم خواست که ازجریان کار پروژه کمپلکس سردخانه پروان نظارت داشته باشند.
کار ساخت کمپلکس سردخانه میوه جات وسبزیجات در حالی در پروان آغاز میگردد که اکثر دهاقین این ولایت از نبود سرد خانه های معیاری برای نگهداری فرآورده های کشاورزی شان شکایت داشتند.