محترم مطیع الله صافی معین وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث در جریان سفرش به ولایت پروان گفت : این وزارت حدود هفت پروژه انکشافی را به هزینه 17 ملیون افغانی در این ولایت برای تحکیم سواحل دریایی هزینه خواهدکرد.

محترم مطیع الله صافی معین وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث در جریان سفرش به ولایت پروان گفت : این وزارت حدود هفت پروژه انکشافی را به هزینه 17 ملیون افغانی در این ولایت برای تحکیم سواحل دریایی هزینه خواهدکرد.
آقای صافی صبح امروز در دیدارش با دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان گفت:آنان می خواهند تا ساحات آسیب پذیر وسیل خیز ولایت پروان را شناسایی کرده ، وهمچوساحات را در اولویت کاری شان قرار دهند.
در همین حال دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان گفت:در نتیجه باران ها و سیلاب های موسمی اخیر در ولایت پروان بیشتر ساحات رادر مرکز وولسوالیهای این ولایت خراب نموده ‌،مردم را متضررکرده است. 
والی پروان از معین وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث خواست تا در ساخت تحکیمات سواحل دریایی که مانع سیل خیزی ها و جلو گیری از تخریب زمین های زارعتی مردم شود توجه خاص داشته باشند.