وزیر صنعت وتجارت در سفری به هدف افتتاح تعمیر اداری آمریت صنعت وتجارت ولایت پروان گفت:این وزارت تلاش دارد ،تا باحمایت از تشبثات خورد وبزرگ ملی تاجران کشور راعلاقه مند به سرمایه گذاری در داخل کشور سازد.

وزیر صنعت وتجارت در سفری به هدف افتتاح تعمیر اداری آمریت صنعت وتجارت ولایت پروان گفت:این وزارت تلاش دارد ،تا باحمایت از تشبثات خورد وبزرگ ملی تاجران کشور راعلاقه مند به سرمایه گذاری در داخل کشور سازد.
با این حال دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان بر ایجاد مارکیت ها وفابریکات معیاری برای نگهداری از فرآورده های دهاقین از سوی وزارت تجارت وصنعت تاکید ورزید.
همایشی که به منظور گشایش تعمیر اداری آمریت تجارت وصنعت ولایت پروان در صالون کنفرانس های مقام ولایت با حضور والی پروان ،وزیر تجارت وصنعت ، شماری از نماینده گان مردم در شورای ملی شورای ولایتی پروان ،وبرخی از زنان تجارت پیشه راه اندازی گردید
اجمل احمدی وزیر تجارت وصنعت کشور گفت: این وزارت در تلاش است تا زمینه های مناسب را در بخش مختلف برای سرمایه گذاری توسط تاجران در داخل کشور فراهم نماید.
آقای احمدی افزود:آنان پول دریافت جواز فعالیت کار را از 30 هزار افغانی به یکصد افغانی کاهش داده اند تا سرمایه گذاران به فکر آرام به کارشان ادامه دهند.
آقای احمدی گفت:که با ساخت پارک های صنعتی باریک آب وسنجدره علاقه مندی تاجران به سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.
در همین حال دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان بر توجه جدی وزارت تجارت وصنعت در جهت ساخت وساز مارکیت وفابریکات معیاری برای گسترش بازار صنعت در این ولایت تاکید نمود.
با این حال شماری از نماینده گان مردم در شواری ملی ،شورای ولایتی بر حمایت از سرمایه گذاران در این ولایت از سوی حکومت تاکید کردند.
همچنان درادامه برنامه مسوول بورد جامعه مدنی ولایت پروان صحبت نموده : بر مهار کردن آب های افغانستان وایجاد بند های برق از سوی حکومت به باشنده گان این ولایت تاکید نمودند.
خانم روشناخالدبه نماینده گی از زنان صحبت کرده: بر سهم دادن زنان در پارک های صنعتی سنجد دره وباریک آب ولسوالی بگرام تاکید کرد.
تعمیر اداری آمریت تجارت وصنعت ولایت پروان در دو طبقه بر گستره یک جریب زمین به هزینه 15 ملیون افغانی ساخته شده است..