محمد اشرف غنی رئیس جمهورجمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ دیدارهایش با والیان کشور، شام امروز دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان را به حضور خویش پذیرفت.

عصر روزگذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهورجمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ دیدارهایش با والیان کشور، شام امروز دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان را به حضور خویش پذیرفت. در این دیدار عبدالمتین بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محل نیز حضور داشت، 
دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان گزارش پلان ها و برنامه های خویش را در راستای بهبود وضعیت امنیتی، ارائه خدمات بهتر به مردم، تطبیق برنامه‌های زیربنایی و انکشافی در ولایت پروان به حضورریس جمهورپیشکش نمود. 
ریس جمهورمحمداشرف غنی نیز ازاحساس ودلسوزی والی پروان سپاسگزاری کرد