حضورگسترده مردم امروز درمقام ولایت پروان حمایت وپشتیبانی راازبرنامه های رهبری مقام ولایت به همراه داشت.

حضورگسترده مردم امروز درمقام ولایت پروان حمایت وپشتیبانی راازبرنامه های رهبری مقام ولایت به همراه داشت.
برادامه دیدارهای دگرجنرال فضل الدین عیاروالی پروان باکتله بزرگ از مردم امروز نیزبزرگان , متنفذین ,قومندانان جهادی ,شورای مردمی مردم جبل السراج ,علما ,جوانان ,واقشارمختلف ولسوالی های نه گانه ومرکزپروان دسته دسته به مقرولایت تشریف آورده وباوالی پروان دیدارنمودند.
این دیدارکننده گان درکنارآنکه تقررمقام ولایت را برای دگرجنرال فضل الدین عیارتبریک گفته موفقعیت های وی را درامورمحو...له آرزونمودند.
سخنرانان ازولسوالی های سیاه گرد ,بگرام ,جبل السراج, کوه صافی, ومرکزپروان بودند. مردم ولسوالی های غوربندها مقیم کابل ,بزرگان ولسوالی پغمان کابل ,بزرگان ولایات بغلان , کندز, بدخشان وسایرمناطق کشوردرتداوم سخنان شان حمایت وهمکاری شانرا بادولت وحمایت ازنیروهای امنیتی همکاری درتطبیق برنامه های انکشافی ابرازنموده گفتند: سپردن امانت به اهل اش یک اصل پزیرفتنی است آرزو داریم که والی پروان به خواست هاونیازمندی پروان رسیده گی نمایند.
درهمین حال والی پروان طی صحبت شان ازاحساس وحمایت مردم تشکری نموده گفت: آنچه که مارابه موفقعیت میرساندهمکاری مردم درمسایل امنیت تحقق پالیسی های دولت رشدوانکشاف فراهم نمودن زمینه برای ظرفیت سازی جوانان وزنان ضروری است .
والی پروان خاطرنشان ساخت که اتحادووحدت میان مردم درخصوص مبارزه بافساد مبارزه باموادمخدرپایان دادن به تعصبات قومی ضرورت اساسی بوده وامروز مردم افغانستان به آن نیازمبرم دارند.
والی پروان ازهمه اشتراک کننده گان خواست که برای گسترش وکیفیت معارف تحصیلات عالی فراگیری علم ودانش فرزندان این ولایت بکوشندوهمکار خوب وباتعهدبرای یک افغانستان واحد پیشرفته باشند