دگرجنرال فضل الدین عیار به صفت والی جدید پروان طی همایش بزرگ توسط رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی کشور به مردم پروان معرفی گردید.

دگرجنرال فضل الدین عیار به صفت والی جدید پروان طی همایش بزرگ توسط رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی کشور به مردم پروان معرفی گردید.